Výcvik v skupinovej intervencii

 
 

Dátum konania: 02.06.2015

Miesto konania: Bratislava

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ

V letnom semestri AR 2014/2015 sa na Fakulte psychológie PEVŠ realizovala výučba predmetu Výcvik v skupinovej intervencii.

Študenti 3. ročníka Bc. štúdia mali možnosť v rámci predmetu prepojiť svoje teoretické vedomosti a poznatky s praxou. Po 16-tich hodinách teoretickej prípravy na pôde PEVŠ vstúpili do piatich tried základnej školy. Tu realizovali pod supervíziou pedagóga (PhDr. Henrieta Roľková, PhD.) v trojiciach a štvoriciach rozvíjajúce programy. Práci s deťmi predchádzala teoretická príprava študentov, zostrojenie, administrácia a vyhodnotenie dotazníkov pre triednych učiteľov cieľových tried. Z dotazníkov študenti získali relevantné informácie o triede aj o žiakoch. Na základe týchto údajov a charakteristík zostavili študenti rozvíjajúce programy “na mieru“ pre každú triedu. Vytvorené programy potom pod supervíziou zrealizovali, v trvaní päť týždňov (5 x 90 minút v každej triede).

Po ukončení programov bola triednym učiteľom podaná spätná väzba o zmenách, ktoré v ich triedach nastali. Študenti vyjadrili spokojnosť a ocenili možnosť prepojiť teoretické poznatky s praxou. Niektorí získali úplne nové skúsenosti a zručnosti pri práci s deťmi, čo im určite pomôže pri ďalšom profesijnom smerovaní. Študenti si po každom stretnutí s deťmi písali denník a predmet ukončili vyhotovením záverečnej správy.

Žiaci a učitelia zo ZŠ prítomnosť a prácu študentov veľmi oceňovali. Bol to pre nich nový zážitok, ako aj možnosť vidieť skupinovú prácu budúcich školských psychológov.


Predmet garantuje: Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Predmet zabezpečuje: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie

 
Naspäť hore