O fakulte

Fakulta psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku.

Fakulta má akreditované študijné programy pre všetky tri stupne štúdia – bakalárske a magisterské (Bc., Mgr.) v študijnom odbore psychológia a doktorandské (PhD.) v študijnom odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.

Poslaním fakulty je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“ stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.

Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pracuje tím odborníkov – psychológov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelanie a pripravujú absolventov kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu psychológa. Súčasťou pedagogického zboru sú aj externí spolupracovníci - kvalifikovaní vedeckí a pedagogickí pracovníci z akademických a vedeckých inštitúcií, ako aj odborníci z praxe.

Milé študentky a študenti, kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi privítať Vás na pôde najmladšej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave - Fakulty psychológie, ktorá je jedinou fakultou svojho druhu na Slovensku. Odteraz ste aj Vy súčasťou Fakulty psychológie a Paneurópskej vysokej školy, s ktorými prežijete niekoľko rokov svojho života...

ďalej...

 
Naspäť hore