Vedenie fakulty

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
dekanka fakulty

2001 Mgr. v odbore psychológia, na Filozofickej fakulte TU v Trnave; 2006 PhD. v odbore sociálna psychológia, na Filozofickej fakulte TU v Trnave; 2010 doc. v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na FSEV UK v Bratislave
Pedagogická orientácia: Psychodiagnostika dospelých, Výcvik psychodiagnostických zručností, Psychológia osobnosti, Základy psychológie
Vedecká orientácia: Hodnotenie manažérov, Osobnosť v práci
Publikačná činnosť: Personnel Assessment, Psychodiagnostika manažérov, Psychologické testovanie v práci
Funkčné zaradenia: dekanka, docentka

Publikačná činnosť - výber

 

PhDr. Desanka Kanderová, PhD.
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a medzinárodne vzťahy

1986 promovaný psychológ v študijnom odbore psychológia, 1988 PhDr. štátna rigorózna skúška v študijnom odbore psychológia, 2011 PhD. v odbore sociálna psychológia a psychológia práce
Pedagogická orientácia: Poradenská psychológia, Proces psychologického poradenstva, Prezentačné a komunikačné zručnosti, Komunikácia s verejnosťou, Efektívna komunikácia, Odborná prax
Vedecká orientácia: Psychodiagnostika manažérov, Psychodiagnostika žiakov a pedagógov, Sociálne kompetencie
Publikačná činnosť - súhrn: Príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch na témy: Škola ako firma, Personálny manažment školy, Školská verzus firemná kultúra, Preventívne a intervenčné program v škole – záškoláctvo, kiberšikana, vandalizmus
Funkčné zaradenia: prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, vedúca Ústavu aplikovanej psychológie


Publikačná činnosť - výber

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
prodekanka pre pedagogickú činnosť

1979 promovaný psychológ, 1982 PhDr. v odbore psychológia, 1986 PhD. v odbore psychológia.
Pedagogická orientácia: Základy psychológie, Vývinová psychológia, Sociálne postoje, Konflikty a ich riešenie, Pedagogická psychológia.
Vedecká orientácia: Prosociálne postoje, Kognitívny vývin, Psychodiagnostické metódy.
Publikačná činnosť - súhrn: Príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch na témy: Psychodiagnostika v procese kariérového poradenstva, Sociálna percepcia, Posudzovanie kognitívnych schopností žiakov, Sociálne správanie v predškolskom veku, Vývin mravného hodnotenia.
Funkčné zaradenia: Výskumný pracovník (VUDPaP), Odborný asistent a pedagogický poradca na FMFaI UK a FSEV UK.


Publikačná činnosť - výber

Mgr. Lujza Zahradníková
tajomníčka fakulty

 
Naspäť hore