Profil absolventa

Profil absolventa Bc. štúdia

Obsah štúdia, rozsah vedomostí a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a  aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi.

Teoretické vedomosti
Absolvent bakalárskeho štúdia získa prehľad v základných psychologických disciplínach. Bakalársky stupeň poskytne absolventovi vedomosti o využití týchto poznatkov pri analýze psychologických problémov.. Poskytuje základ pre  hlavné oblasti vedeckého skúmania a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti.
Absolvent získa prehľad o  základných psychologických procesoch, ako napr. vnímanie, pozornosť, učenie, pamäť, myslenie, riešenie problémov a rozhodnutí, pričom dokáže predpokladať ako tieto procesy ovplyvňujú emócie, či psychické poruchy. Nadobudne poznatky o vývinových obdobiach a poruchách osobnosti. Dokáže vysvetliť interindividuálne rozdiely v správaní, osobnostných charakteristikách a sociálnych súvislostiach.
Osvojí si základné princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov a základné predpoklady vedeckého výskumu.

Praktické a doplňujúce zručnosti
Študijný program poskytuje súbor študijných zručností v psychologickom hodnotení, intervencii, hodnotení a interpretácii.
V rámci akademických zručností je schopný nezávisle a kriticky čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru, rozumie psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami. Osvojí si zručnosti spojené so zberom dát a spracovaním literatúry. Je schopný naprojektovať a zabezpečiť priebeh výskumu.
Získa zručnosti potrebné na  základnú štatistickú analýzu, dokáže posúdiť výber vhodnej kvalitatívnej metódy zberu dát (vedenie rozhovorov, príprava a realizácia pozorovania, obsahová analýza dát, analýza dokumentov).
Dokáže pripraviť podmienky psychodiagnostického vyšetrenia, vykonávať asistenčné práce v súvislosti so psychodiagnostikou. Dokáže vytvoriť a  analyzovať jednoduchšie diagnostické škály. Je spôsobilý viesť individuálny a skupinový rozhovor. Dokáže analyzovať možnosti individuálnej a skupinovej intervencie.
Je spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Uplatnenie absolventov
Absolvent sa môže uplatniť ako:
· uchádzač o druhý stupeň štúdia v odbore psychológia alebo príbuzných odboroch sociálnych vied,
· asistent psychologickej diagnostiky,
· pracovník v oblasti kvalitatívneho / kvantitatívneho výskumu,
· pracovník v oblasti marketingového prieskumu (spolupráca pri realizácii projektov, odborná asistencia pri projektovaní, zbere a analýze dát),
· odborný asistent v oblasti stabilizácie a vzdelávania pracovníkov,
· odborný asistent v školskom a kariérnom poradenstve,
· odborný asistent pri personálnych výberoch, rozvoji pracovníkov,
· odborný asistent v poradenských zariadeniach pedagogicko-psychologického charakteru,
· odborný asistent pri výskumných a vedeckých činnostiach.

Profil absolventa Mgr. štúdia

Absolvent bude pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj spoločnosťou. Bude disponovať EFPA navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj. Ako expert bude využívať tieto kompetencie v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania, v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérovom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Bude kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.

Teoretické vedomosti
Absolvent magisterského programu štúdia získa poznatkovú základňu z oblasti psychológie jednotlivca, skupiny, organizácie, školy, spoločnosti a kultúry, ktoré sa týkajú pracovného a školského správania, pracovných a školských vzťahov, spotrebiteľského správania a motivácie. Má solídny základ a hlbšie znalosti psychologických disciplín z organizačnej a pracovnej psychológie, školskej a pedagogickej psychológie, metodológie, poradenskej psychológie, psychológie osobnosti.
Získa vhľad do komplexných psychologických problémov prepojených v rámci teoretických a empirických poznatkov ako aj potrieb praxe. Orientuje sa nielen v základných psychologických teóriách, ale má znalosti aj o ich špecifikách a súčasných trendoch. Má prehľad vo výskumných technikách jednotlivých psychologických disciplín, dokáže posúdiť ich pozitíva a negatíva a adekvátnosť ich použitia vzhľadom na kontext. Ovláda podmienky a okolnosti aplikácie metód psychologického hodnotenia a intervencie, čo z neho robí experta.
Pozná hlbšie princípy vedeckého výskumu v psychológii, projektovania.
Ovláda legislatívne etické princípy psychologickej činnosti.

Praktické a doplňujúce zručnosti
Absolvent vďaka nadobudnutým zručnostiam dokáže: špecifikovať ciele (analýza potrieb; nastavenie cieľa), hodnotiť (individuálne; skupinovo; organizačne; situačne), rozvíjať (definícia a analýza požiadaviek; dizajn; testovanie; hodnotenie), intervenovať (plánovanie; priama orientácia na jednotlivca; priama orientácia na situáciu; nepriama orientácia; implementácia produktu alebo servisu), vyhodnocovať (plánovanie; meranie; analýza) a komunikovať (poskytovanie spätnej väzby; písanie správ).
Z hľadiska školskej psychológie môžu študenti absolvovať prax zameranú na integráciu teoretických a praktických vedomostí. Získajú tak zručnosti pre poskytovanie odborných psychologicko-výchovných/edukačných a preventívnych služieb deťom, žiakom, študentom, rodičom a zákonným zástupcom, učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom. Tieto môžu byť zamerané na osobnostný rozvoj žiakov, prevenciu a riešenie výchovných, vzdelávacích problémov, voľby povolania, kvalitnú spoluprácu školy a rodiny s využitím moderných foriem preventívnej, psychodiagnostickej a konzultačno-poradenskej práce.
Z hľadiska pracovnej psychológie dokáže ako expert tvorivo a integrovane hodnotiť a intervenovať v oblasti pracovnej, organizačnej, personálnej a spotrebiteľského správania. Vie aplikovať vedecké poznatky v rôznych situáciách: napríklad interakcia človek - pracovné prostredie, spokojnosť v práci, sociálna atmosféra, motivácia pracovníkov, výberové konania, nákupné motívy, riadenie a rozvoj manažérov. Osvojí si zručnosti potrebné pre výkon povolania: napríklad analýza práce a tvorba kompetenčného modelu, analýza organizačnej kultúry, vedenie rozhovoru, projektovanie, realizácia a interpretácia psychodiagnostického hodnotenia, plánovanie a realizácia expertných analýz, rozvojových programov, výberového konania. Dokáže identifikovať a zadefinovať problémy a potreby klienta.
Súčasťou druhého stupňa je tiež realizovanie výskumu. Absolvent je schopný kriticky analyzovať a riešiť komplexné problémy širšej oblasti psychológie. Z hľadiska akademických zručností má magister potrebné vedomosti, zručnosti a prístup k realizácii nezávislého výskumu. Dokáže integrovať vedomosti, schopnosti, osobné hodnoty a postoje, ktoré sú nadobúdané pracovnými skúsenosťami a učením sa praxou.
Absolvent dokáže naplánovať a uplatňovať etické princípy profesie z hľadiska vedeckého výskumu i praxe.

Uplatnenie
Absolvent s orientáciou na školskú psychológiu bude riadiť priebeh edukačného procesu na celej biodromálnej dráhe človeka v školách (materských, základných, stredných a vysokých), v školských zariadeniach (PPP, detských integračných centrách, liečebno-výchovných zariadeniach, nápravno-výchovných a diagnostických zariadeniach, detských domovoch a i.) a v mimoškolských zariadeniach (vo firmách, inštitúciách, organizáciách) štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezortoch školstva, ale aj v iných rezortoch (zdravotníctva, kultúry, výroby a i.) a v rámci neho optimálny rozvoj osobnosti klientov a psychického zdravia účastníkov edukačného procesu.

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na školskú psychológiu:
 - v procese edukácie v štátnych, cirkevných a súkromných materských, základných, stredných a vysokých školách a školských zariadeniach rôzneho odborného zamerania (pedagogicko-psychologické poradne, detské integračné centrá, detské domovy, nápravno-výchovné zariadenia, liečebno-výchovné sanatóriá a i.)
 - v procese edukácie v mimoškolských štátnych, cirkevných a súkromných zariadeniach, vrátane firiem, inštitúcií a organizácií verejnej a štátnej správy, kde pracuje s jednotlivcami, skupinou ľudí a komunitou
 - v oblasti edukačného výskumu
 - v prednáškovej oblasti psychológie edukácie na vysokých školách a vzdelávacích zariadeniach
 - v masmédiách v oblasti edukácie
Absolvent s orientáciou na pracovnú oblasť sa ako psychológ uplatní v rôznych sférach a oblastiach, ako napríklad v organizácii, podniku, personálnych, poradenských, marketingových a výskumných agentúrach. Je spôsobilý na vykonávanie personálnej práce (výber, poradenstvo, rozvoj ap.). Svoje uplatnenie nájde aj v neziskových organizáciách a oddeleniach firiem, ktorých náplňou práce je analýza a projektovanie internej komunikácie a komunikácie s verejnosťou. Môže sa uplatniť ako poradca v medzinárodných pracovných kolektívoch. V nadnárodných štruktúrach môže pôsobiť ako poradca v oblasti vzťahov, integračných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia alebo pri výbere a zostavovaní tímu medzinárodného zloženia.

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na pracovnú psychológiu:
- kariérové poradenstvo a rozvoj
- personálny výber a riadenie
- aktivity v organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia)
- marketingový prieskum
- výskum a ďalšie vzdelávanie
- v manažmente
- budovanie a rozvoj tímov

Profil absolventa PhD. štúdia

Absolvent navrhovaného študijného programu bude zrelým vedeckým pracovníkom, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme a edukácie v širších súvislostiach. A to s ohľadom na psychologickú, vzdelávaciu, ekonomickú a organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa budú špecializovať v oblasti školskej psychológie.
Študenti budú do hĺbky oboznámení s vedeckým potenciálom a aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Oblasť školskej psychológie je obohatená o nový a netradičný rozmer - rozmer „biodromálnosti“. Ide o rozmer prípravy a vzdelávania psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá prebieha na celej biodromálnej dráhe človeka, počnúc psychológiou edukácie vo vývinovom období predškolského a školského veku, pubescencie a adolescencie, mladšej a strednej dospelosti až po starobu človeka. Absolventi sa uplatnia vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti
V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych, edukačných a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. Doktorandské štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti
· príprava, koordinácia a vedenie domácich a medzinárodných výskumných projektov;
· tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
· expertízna a analytická činnosť;
· publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
· pedagogické a poradenské pôsobenie;
· reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
· schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a školské problémy.

Uplatnenie
Absolventi tretieho stupňa štúdia programu školská psychológia ovládajú vedecké metódy psychologického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu školských problémov, uskutočňovať expertíznu, poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne inštitúcie, prednášať na vysokých školách teóriu a metódy školskej psychológie.
Oblasti uplatnenia:
- v akademickej oblasti prípravy, koordinovania a vedenia domácich a medzinárodných vedeckých tímov,
- v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní edukačných, školských psychologických projektov, expertíz a analýz,
- ako autori publikácií v karentovaných domácich a zahraničných odborných periodikách,
- ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch,
 - v pedagogickom procese budú predstavovať kvalitný základ pre zvyšovanie kvality pedagogického pôsobenia v oblasti psychológie na domácich a zahraničných univerzitách.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore