Rigorózne konanie

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (podľa § 53 ods. 8, 9 a 10, § 62a ods. 1, 2, 3 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr). Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje Smernica dekana č. 1/2016 Zásady rigorózneho konania

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom programe 3.1.9. Psychológia, resp. príbuznom študijnom programe, dekanovi fakulty.

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky.

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu, uchádzač v nej okrem osobných údajov uvedie

 • študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • názov rigoróznej práce.

Prílohami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • úradne osvedčená kópia vysokoškolského diplomu,
 • úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu,
 • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium psychológie absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 • absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 • úradne osvedčená overená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 • úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 • životopis (podpísaný),
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má),
 • projekt rigoróznej práce v rozsahu cca 3 – 5 strán.

Prihlášky na rigorózne konanie sa môžu podávať priebežne počas roka.

Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekan vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekan uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekana o prijatí uhradil poplatok (http://www.paneurouni.com/files/sk/rektorat/dokumenty/vnutorny-predpis-pevs-c_1_2012.pdf) za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

Prihláška na rigorózne konanie sa zasiela na adresu:

Fakulta psychológie PEVŠ
Oddelenie vedy
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

 
Naspäť hore