Univerzita Tretieho Veku

Charakteristika

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2017/2018 už tretí ročník programu celoživotného vzdelávania Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby.

Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných a aplikovaných psychologických disciplín. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou odborného, interaktívneho a prakticky orientovaného vzdelávania. Prínosom pre každého účastníka vzdelávacieho programu je rozširovanie svojich záujmov, zapájanie sa do spoločenského diania a všeobecný rozvoj osobnosti.

Štúdium trvá jeden rok (dva semestre). Jednotlivé prednášky sa konajú každý druhý týždeň v rozsahu 4 vyučovacích hodín, v pracovných dňoch, v poobedňajších hodinách podľa rozvrhu.

Predmetom prednášok sú:

• vybrané teoretické poznatky základných psychologických disciplín (všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti) a možnosti ich uplatnenia v reálnom živote;
• teoretické a praktické poznatky vybraných aplikovaných psychologických disciplín (školská psychológia, pracovná psychológia, poradenská psychológia) a ich dopadu na život človeka;
• témy súvisiace so psychológiou rodiny, školy, zamestnania a odchodu do dôchodku, s možnosťami ich využiteľnosti v konkrétnych životných situáciách;
• aktuálne psychologické problémy detí, dospievajúcich, dospelých, s najväčším dôrazom na duševný vývin a kvalitu života seniorov.

Podmienkou na absolvovanie programu je:

• účasť na prednáškach (povolená je jedna absencia v príslušnom semestri);
• semestrálna práca na vybranú tému na konci každého semestra v rozsahu ½ až 1 autorský hárok (t.j. 10 – 15 strán).

Úspešným absolventom bude odovzdané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku - Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby na slávnostnej promócii. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

Prihlášky môžete zasielať na adresu Fakulta psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava 821 02 do 31.8.2017

 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore