Univerzita Tretieho Veku

Podmienky prijatia

• Úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

• Vek nad 50 rokov.

• Prijímacie konanie sa nevykonáva, uchádzači sú prijímaní na základe podanej prihlášky, ktorá je zverejnená na internete.

Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo prijať na štúdium v danom akademickom roku prvých 50 uchádzačov na základe toho, v akom poradí boli doručené prihlášky a následne zrealizovaná platba. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v akademickom roku.

Školné pre akademický rok 2017/2018 je stanovené vo výške 50 Eur.

Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedeným číslom účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok a informácie o zápise na štúdium.

Kontakt: PhDr. Beata Dvorská, PhD., e-mail:

Adresa: Fakulta psychológie PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Štúdium Univerzity tretieho veku pre nových uchádzačov sa bude otvárať v AR 2017/2018.

Dôležité termíny:

Podávanie prihlášok: do 31. augusta 2017

Úhrada školného: do 22. septembra 2017

Otvorenie a zápis: 2. október 2017

Začiatok výučby: október 2017 (informácie o začiatku výučby budú poskytnuté pri zápise)

Výučba UTV prebieha v priestoroch PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava.

 
Naspäť hore