2. medzinárodná vedecká konferencia „PSYCHOLÓGIA – ŠKOLA - INKLÚZIA. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“

 
 

Dátum konania: 04.09.2014 - 05.09.2014

Miesto konania: Fakulta psychológie Tematinska 10 SK-851 05 Bratislava Slovenská Republika

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ

 

Konferencia sa koná pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy pod záštitou prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc. dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v medzinárodnej spolupráci dr. Marianne Kant-Schaps EFPA Standing Committee Psychology in Education - N.E.P.E.S. Brusel, Belgium prof. Kevin Woods a prof. Peter Farrell University of Manchester, Great Britain.

 


Vážení pracovníci inštitúcií, asociácií, združení, ústavov, centier, Milé kolegyne, milí kolegovia,

z postu dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy si Vás dovoľujem pozvať na 2.medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Psychológia – škola – inklúzia. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“. Konferencia sa bude konať v dňoch 4. – 5. septembra 2014 pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy v priestoroch vysokej školy na Tematínskej ul. 10 v Bratislave.

V novom miléniu sa štáty Európskej únie zaviazali transformovať svoje školstvo tak, aby vyhovovalo podmienkam potrebných pre zavedenie inkluzívneho vzdelávania do školskej praxe. Ratifikácia na Slovensku sa uskutočnila až v roku 2010 a inklúzia sa u nás iba rozvíja.

Zakotvenie princípov inkluzívneho vzdelávania do vzdelávacieho systému predpokladá komplexnú zmenu postojov celej našej verejnosti, ale najmä pedagógov, psychológov, sociológov, na novú kultúru vzdelávacích inštitúcií, ktoré by mali oveľa viac ako doteraz podporovať mentálne zdravie v školách a rešpektovať a rozvíjať jedinečnú osobnosť žiakov. Vyžaduje si to tiež realizovať opatrenia zamerané na školu, rodinu a komunitu, vysokokvalitnú prípravu odborníkov z radov pedagógov a psychológov, vytváranie multidiciplinárnych tímov odborníkov v školách, vzájomnú intenzívnu komunikáciu inkluzívnych škôl a šírenie dobrej praxe aj v spolupráci so zahraničím.

Konferencie sa zúčastnia renomovaní psychológovia zo zahraničia, členovia ISPA a EFPA, ktorí prinesú svoje skúsenosti a výsledky práce s inkulzívnym vzdelávaním vo svojich krajinách a budú hovoriť o dôležitosti medzinárodnej spolupráce pre podporu psychológie v školách, pre zvýšenie kvality školy včítane inkluzívnej školy na Slovensku. Očakávam účasť odborníkov z Belgicka, Veľkej Británie, Fínska, Dánska, Francúzska, Španielska a Českej republiky.

Teším sa na spoluprácu a na vašu účasť.

Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

dekan

Cieľ a odborné zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie

Iniciovať diskusiu o podpore mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách prostredníctvom psychológie a práce psychológov, o psychologických aspektoch kvality školy a kvality inkluzívneho vzdelávania tak, aby zodpovedali požiadavkám nového milénia, rešpektovaniu ľudských a detských práv a akceptovaniu rôznorodosti a individuality žiakov. Konferencia chce integrovať slovenské a zahraničné poznatky a skúsenosti v oblasti inklúzie a inkluzívneho vzdelávania a spolupráci psychológov s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení. Konferencia vytvorí platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v tejto oblasti vedy, výskumu a praxe. Pozývame odborníkov zo psychológie, ale aj príbuzných disciplín k účasti na konferencii a k diskusii. Očakávame hostí z Belgicka, Veľkej Británie, Francúzska, Írska, Dánska, Českej republiky.

Vedecký výbor

Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave - koordinátor
Dr. Marianne Kant-Schaps, EFPA – N.E.P.E.S, Brusel, Belgicko
Prof. Dr. Kevin Woods, Manchesterská univerzita, Manchester, Veľká Británia
Prof. Dr. Peter Farrell, exprezident ISPA, Manchester, Veľká Británia
Prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D., Karlova univerzita, Praha, Česká republika
Univ. Prof. Walter Renner, Ph.D., Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. Pedagogická fakulta Mateja Bela, Banská Bystrica

Organizačný výbor

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. – organizačný garant
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
PaedDr. Jana Sádovská, PhD.
Mgr. Eva Radová
Mgr. Dagmar Hocmanová
Alena Múčková
Mgr. Veronika Boleková
Mgr. Jana Šuchová
Mgr. Katarína Greškovičová
Mgr. Erik Radnoti

Hlavné témy

  1. Psychológia a psychológ pre podporu mentálneho zdravia v školách.
  2. Psychologické aspekty kvality školy a inklúzie v školách.
  3. Príprava školských psychológov pre inkluzívne vzdelávanie a pre rešpektovanie rôznorodosti a individuality žiakov.
  4. Preventívne programy podporujúce mentálne zdravie v školách.
  5. Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania psychológov

Dôležité dátumy

Prihláška účastníkov do termínu:

10.7.2014
Zaslanie príspevku do zborníka do termínu: 30.7.2014
Zaplatenie poplatku do termínu: 30.7.2014
Finálny program konferencie: 25.8.2014

 

Kontakt

Organizačný garant:
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Tel.: 02/682 03 192

Adresa:
Fakulta psychológie
Paneurópska vysoká škola
Tematínska 10
851 05 Bratislava

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore