Medzinárodná vedecká konferencia „ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG PRE 21.STOROČIE“

 
 

Dátum konania: 20.09.2012 - 21.09.2012

Miesto konania: Tematinska 10, Bratislava

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ

Mini web stránka: www.skolskypsycholog2012.sk


Ůvod

Školská psychológia sa práve na začiatku 21. storočia seriózne etablovala v systéme psychologických vied so svojim vlastným, špecifickým poslaním, s vlastnými cieľmi a metódami a získala jedno z významných, ba kľúčových postavení medzi aplikovanými psychologickými disciplínami v európskom kontexte. Najnovšie dokumenty EFPA o nej uvažujú, ako jednej z troch najvýznamnejších psychologických disciplín popri klinickej a organizačnej (pracovnej) psychológii.

Nové problémy, ktoré prinieslo 21. storočie, (výrazný nárast problémov a porúch žiakov v správaní, najmä agresie, šikanovania, intolerancie, diskriminácie a násilia medzi žiakmi, sociálnych deviácií, drogových závislostí, ale patologické hráčstvo, závislosti na počítačoch, mobiloch, gamblerstve, nárast duševných chorôb u detí, najmä úzkosti a depresie, nárast učiteľov demotivovaných, so syndrómom vyhorenia a s objavujúcimi sa psychickými ochoreniami, celkove problémy mentálneho zdravia v školách) si však vyžadujú výraznú modifikáciu koncepciu prípravy a ďalšieho vzdelávania školského psychológa a modifikáciu koncepcie jeho práce.

Cieľ konferencie

iniciovať diskusiu o príprave, ďalšom vzdelávaní a praktickom pôsobení školských psychológov v európskom kontexte s dôrazom na edukáciu a prax psychológov na Slovensku, tak, aby zodpovedali požiadavkám nového milénia a aktuálnym spoločenských podmienkam. Dúfame, že konferencia bude integrovať slovenské a zahraničné poznatky a skúsenosti v celoživotnom vzdelávaní školských psychológov a ich fungovaní v školách a v školských zariadeniach. Boli by sme radi, keby konferencia vytvorila platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v tejto oblasti psychologickej vedy, výskumu a praxe. Pozývame odborníkov zo psychológie, ale aj príbuzných disciplín k účasti na konferencii a k diskusii na dané problémy.

Hlavné témy konferencie

1. Príprava a vzdelávanie školských psychológov v národnom a európskom kontexte
2. Výskum v školskej psychológii a jeho najnovšie výsledky
3. Supervízna prax školských psychológov
4. Nové metódy a programy v práci školských psychológov
5. Spolupráca školských psychológov s inými odborníkmi pri školsko-psychologickej činnosti

 
Naspäť hore