Akademická knižnica PEVŠ

Akademická knižnica Paneurópskej vysokej školy (ďalej AK PEVŠ) vznikla v roku 2004. Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Paneurópskej vysokej školy (ďalej len PEVŠ).

Jej poslaním je podporovať výučbu, vedecko-výskumný proces a vytvárať podmienky na  podporu všetkých foriem vzdelávania a štúdia na PEVŠ. AK PEVŠ poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, prednostne pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PEVŠ, doktorandom a študentom všetkých foriem štúdia na PEVŠ a odbornej verejnosti v rozsahu stanovenom Knižničným a výpožičným poriadkom.

AK PEVŠ buduje špecializovaný fond dokumentov v tlačenej a elektronickej forme v súlade s obsahovou profiláciou študijných vedných odborov ponúkaných na PEVŠ - právo, ekonómia a obchod, informačná veda, masmédiá, psychológia a príbuzné spoločenskovedné odbory. Fond tvorí dnes viac ako 20 000 knižničných jednotiek. Sú prístupné formou voľného výberu, s výnimkou fondu špeciálnych dokumentov a starších, menej využívaných dokumentov, ktoré sú umiestnené v knižničnom sklade a sú dostupné na vyžiadanie. Informácie o dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sprístupňuje súborný online katalóg.


Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu tvorí:

  • odborná knižná literatúra - monografie, učebnice, ročenky, encyklopédie, zborníky, legislatívne dokumenty
  • periodická literatúra - domáce a zahraničné periodiká
  • záverečné a kvalifikačné práce - v tlačenej i digitalizovanej forme
  • špeciálne dokumenty - databáza Evidencie publikačej činnosti vedeckých a pedagogických pracovníkov PEVŠ
  • elektronické informačné zdroje - zoznam zostavovaný AK PEVŠ a licencované elektronické zdroje

 

Otváracie hodiny - cez semester
Tomášikova 20

Po: 08:00-14:00
Ut: po dohovore
St: 08:00-14:00
Št: 10:00-17:00
Pi: po dohovore
Tematínska 10

Po: 09:00-15:00
Ut: po dohovore
St: 09:00-15:00
Št: 10:00-17:00
Pi: po dohovore

Počas prázdnin, štátnych sviatkov, rektorského a dekanského voľna je knižnica zatvorená.

 

 
Naspäť hore