Odporúčané knižnice

Webové služby a katalógy národných knižníc

Slovenská národná knižnica
Súborný katalóg periodík SR
Národní knihovna Praha
Súborný katalóg ČR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Webové služby a katalógy odporúčaných knižníc

Univerzitná knižnica v Bratislave
Súborný katalóg Akademickej knižnice Univerzity Komenského
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Prahe

Masarykova univerzita v Brne
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity

Zbierky knižničných webových služieb a katalógov

Centrálny register záverečných prác - online katalóg záverečných a kvalifikačných prác od 01.09.2011.
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti - cieľom registra je komplexná automatizovaná evidencia publikačnej činnosti, vytvorenie unikátneho informačného zdroja pre odbornú i laickú verejnosť, poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR
Central Library of the European Commission - užitočné internetové zdroje vybraných knižníc z Európskej komisie.
JIB - Jednotná informačná brána - portál pre české a zahraničné zdroje (katalógy knižníc, súborné katalógy, plnotextové databázy).
LIBWEB - metainformačný systém o knižniciach prístupných na internete.
Scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum. Vyše 100 e-zdrojov odbornej a vedeckej literatúry, prepojenie na plné texty podľa nastavenia práva prístupu, odkazy na súvisiace články, personalizácia vybraných funkcií.
Slovenská knižnica - portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G, spravovaný Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
SlovLex - právny a informačný portál sprostredkujúci Elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky, nástroje k tvorbe právnych predpisov, právo EÚ a  judikáty.
The European Library - Európska knižnica prístup k zdrojom 48 národných knižníc v Európe v 35 jazykoch. Vyhľadané zdroje sú prístupné ako bibliografické záznamy, ale aj aj v podobe digitálnych zbierok (knihy, plagáty, mapy, zvukové nahrávky, video, atď.).

 
Naspäť hore