Databázy / Portály

Multiodborové / všeobecné
DOAJ Directory of Open Access Journals - plné texty časopisov zo všetkých vedných odborov.
Európska únia - ABC o Európskej únii.
EU Bookshop - významné dokumenty EU dostupné online zdarma.
Google Scholar - umožňuje jednoduchým spôsobom rozsiahle vyhľadávať vedeckú literatúru, pomáha určiť najrelevantnejší výskum vo svete vedeckého výskumu.
Infostat: dávame informáciám zmysel - vydáva inštitút informatiky a štatistiky.
Intute: helping you find the best websites fo study and research - databáza kvalitných a preverených online zdrojov z oblasti sociálnych vied, ekonómie a práva...
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - Informácie k 16 databázovým kolekciám projektu NISPEZ, ktoré sú obsahovo a typologicky relevantné pre väčšinu univerzít, vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovníkov na Slovensku.
Sprievodca k e-zdrojom pre výskum a vývoj.
Občiansky denník - informačný denník o občianskej spoločnosti.
Poradca: informačný portál - zákony, dane, účtovníctvo, verejná správa...
Scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum. Portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje.
Scirus: for scientific information only - špecializovaný vyhľadávací nástroj spoločnosti Elsevier, ktorý vyhľadáva vedecké informácie voľne dostupné na internete.
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Ekonómia
Biz/ed: business education brought to life - výborné výučbové materiály zahrňujúce oblasť.
Business 2.0: a sevice of CNN, fortune & money.
Business Finance: best practices for finance executives.
BussinessInfo.cz: oficiální portál pro podnikání a export.
Centrum pre hospodársky rozvoj - nezisková, mimovládna organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov.
European Central Bank: eurosystem - portál Európskej centrálnej banky.
Finačný spravodajca - spravodajca Ministerstva financií.
Finance.cz - český online portál o financiách, bankovníctve, kapitálových trhoch a ekonomike.
Finance.sk: poznajte hodnotu informácie.
Finančník: zhodnotené informácie - o slovenskej a svetovej ekonomike.
G-Vison : global economic & financial vision - nezávislý ekonomický a finančný sprievodca.
INEKO: inštitút pre ekonomické a sociálne reformy.
International Monetary Fund - plné texty publikácií Medzinárodného menového fondu.
Library of economics and liberty - plné texty klasických diel z oblasti ekonómie, histórie, politológie a filozofie.
Managerwise: advancing the theory and practice of business management.
Mesa10: centrum pre ekonomické a sociálne analýzy.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania - inf. o formách podpory určenej prevažne pre malých a stredných podnikateľov.
Peniaze.pravda.sk - online spravodajstvo z oblasti ekonómie.
PAS - podnikateľská aliancia Slovenska.
SARIO: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.
Source OECD - čiastočne voľne prístupné knihy, periodiká a štatistické databázy organizácie OECD.
Themanager.org - voľne dostupné články, štúdie, prezentácie z manažmentu a marketingu.
Tomorrows Trends: a business news magazine.
U&D: účtovníctvo a dane - najväčšia online účtovná a daňová knižnica na Slovensku.
Zlatý fond českého ekonomického myšlení - texty českých ekonómov 1850-1933.

Filozofia
A Dictionary of Philosophical Terms and Names - stručný sprievodca termínmi a osobnosťami filozofie.
Antika: filozofie - staroveké Grécko a Rím.
FILIT - otvorená filozofická encyklopedia.
Filozofia.sk - sprievodca časom a priestorom slovenskej a svetovej filozofie.
Importance of Philosophy
Internet Encyclopedia of Philosophy - založená v roku 1995, poskytuje voľný prístup k vedeckým informáciám zo všetkých oblastí filozofie.
Meta-Encyclopedia of Philosophy
Stanford Encyclopedia of Philosophy
The Internet Classics Archive - sprístupňuje múdrosť klasikov na internete od roku 1994, výber 441 diel klasickej literatúry od 59 rôznych autorov.

Jazykoveda / literatúra
Authors' Calendar - databáza spisovateľov z celého sveta. Jednotlivé heslá obsahujú životopis autora, odkazy na ďalšie informačné zdroje a autorovu výberovú bibliografiu.
Jazykový korektor slovenského jazyka
Krátky slovník slovenského jazyka - online verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
Otvorený slovenský synonymický slovník - predstavuje sieť slov, ktoré spája rovnaký alebo podobný význam. Cieľom projektu je vytvoriť otvorený slovník, ktorého dáta budú voľne dostupné bez ďalších obmedzení.

Marketingová komunikácia
AdForum.com - zameranie na globálny reklamný priemysel.
AdSlogans: the advertising slogan hall of fame - the best in branding.
AllAboutBranding.com - portál venujúci sa otázkam značky.
Etický kódex reklamnej praxe - stránky rady pre reklamu.
John W. Hartman Center: for sales. advertising & marketing history.
Know This.com: knowledge source for marketing since 1998 - články, výskumné správy, tútoriály..
Knowledge Wharton : Marketing.
ManagerWeb.cz - médiá, marketingová komunikácia a kreativita v reklame.
Marcommwise: your source for marketing communication knowledge.
Marketing Teacher: lesson Store - free Marketing resources.
Marketing terms: highlighting the best of internet marketing.
Marketing Profs: smart thinking, pass it on.
Marketing Today: the online guide to Marketing in the information age.
Trend watching.com
Tutor2u: marketing.
Whitepapersource: the source for writing and marketing white papers.

Právo
Elektronická zbierka zákonov: informácie zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev Slovenskej republiky.
EPI - elektronické právne informácie.
EUR-Lex - prístup k právu Európskej únie.
JASPI - jednotný automatizovaný systém právnych informácií.
Národná rada Slovenskej republiky - na stránkach NR SR môžete okrem iného v časti zákony sledovať legislatívny proces.
N-Lex - prístup k právnym predpisom členských štátov EU.
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna - dokumenty českého a slovenského parlamentu.
Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky - verejný informačný portál uľahčuje občanom orientovať sa v styku s verejnou správou.
Zákony na webu: sbírka zákonů, sbírky mezinárodních smluv České republiky.

Psychológia
American psychological Association- najväčšia vedecká a odborná organizácia zastupujúca psychológiu v USA.
Encyclopedia of psychology
CogPrints: cognitive science eprint archive.
Psychologie.cz: wellness pro vaši duši.
Psych Web
Social Psychology Network - internetový portál venovaný psychologickému výskumu a výučbe.
Sparknotes - psychology study guides.
Terminologický slovník psychologie a věd příbuzných

 
Naspäť hore