Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti

Vyhľadávanie v katalógoch

Katalóg EPC PEVŠ
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)

Legislatíva

Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.
      Príloha 1: Kategórie publikačnej činnosti
      Príloha 2: Kategórie umeleckej činnosti
      Príloha 3: Kategórie ohlasov
      Príloha 4: Charakteristika vybraných pojmov
      Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012

Interné predpisy a dokumenty

Smernica rektora č. 6/2015 o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
Charakteristika základných typov dokumentov pre potreby EPC
Kategórie vedeckých, odborných a umeleckých aktivít
Kódovník pracovísk PEVŠ

 

Metodické pokyny

Pokyny CREPČ
Pokyny CREUČ
Odvolací proces - metodické pokyny

LICHNEROVÁ, L. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa štandardu ISO 690 (2010). Časť 1, Tvorba bibliografických odkazov.
LICHNEROVÁ, L. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa štandardu ISO 690 (2010). Časť 2, Prvky a techniky citovania.
Príklady citovania dokumentov podľa ISO 690:2012 (ISO 690:2010)

Číselník odborov vedy a techniky

 

 
Naspäť hore