Knižnično-informačné služby

 • metodická pomoc pri využívaní online katalógov a databáz

 • informácie o nových dokumentoch, službách

 • výpožičky knižničných dokumentov
  - v priestoroch knižnice
  - mimo priestorov knižnice

 • medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

 • prístup na internet, intranet, wi-fi zónu poskytuje v súlade s prevádzkovým poriadkom siete PEVŠ

 • samoobslužné reprografické služby (kopírovanie a tlač z PC)
  - poskytuje prednostne z knižničných dokumentov AK v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
  - služba je hradená v zmysle platného cenníka

 • informačná výchova - odborné podujatia, prednášky, školenia, prezentácie zamerané na využívanie knižničných fondov, katalógov a služieb, výstavy...
 
Naspäť hore