Kontakty

 

Informácie pre uchádzačov:
Infolinka pre uchádzačov
(právo, psychológia):
+421 904 459 000

Infolinka pre uchádzačov
(ekonómia, masmédiá, informatika):
+421 911 478 998
Dostupnosť infolinky
v pracovné dni:
9:00-15:00

Рaneurópska vysoká škola

otvoriť zavrieť

Рaneurópska vysoká škola

otvoriť zavrieť
Рaneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA
Slovenská republika

  • Rektorát
  • Fakulta práva
  • Fakulta psychológie
  • Knižnica
Informácie pre uchádzačov:

+421 904 459 000
Рaneurópska vysoká škola
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA
Slovenská republika

  • Fakulta ekonómie a podnikania
  • Fakulta masmédií
  • Fakulta informatiky
  • Knižnica
Informácie pre uchádzačov:

+421 904 459 000

 

Рaneurópska vysoká škola
Nevädzová 5
SK-821 01 Bratislava
Slovenská republika

  • Mediálne Centrum PEVŠ
Informácie pre uchádzačov:

+421 904 459 000

 

Rektorát

otvoriť zavrieť
 

Rektor
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8803
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Kancelária rektora
Ing. Marcela Galovská

Telefón:

+421 2 4820 8803, +421 905 741 097
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Prorektorka pre výskum, vedu a grantovú politiku
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Prorektor pre vzdelávaciu činnosť
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8838

E-mail:

Riaditeľ
PEVŠ n.o.
RNDr. Michal Mutňanský

Telefón:

+421 2 4820 8811

E-mail:

Riaditeľka
Odbor koordinačno-metodickej, personálnej a kontrolnej činnosti
JUDr. Valéria Koscurová

Telefón:

+421 2 4820 8815

E-mail:

Riaditeľ
Odbor medzinárodných vzťahov
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8807

E-mail:

Vedúca
Pedagogické oddelenie
Ing. Radka Sabová

Telefón:

+421 2 4820 8804

E-mail:

Riaditeľka
Oddelenie marketingu a médií
Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD.

Telefón:

+421 907 165 759

E-mail:

jana.zjak@paneurouni.com

PEVŠ n.o.

otvoriť zavrieť

Riaditeľ
RNDr. Michal Mutňanský

Telefón:

+421 2 4820 8811
Fax:
+421 2 4820 8829

E-mail:

Ekonom, hlavný účtovník
Ekonomické oddelenie
Ing. Marián Čerňanec

Telefón:

+421 2 4820 8805

E-mail:

Účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Ing. Silvia Markovičová

Telefón:

+421 2 4820 8808

E-mail:

Viac kontaktov

Účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Ingrid Morávková

Telefón:

+421 2 4820 8842

E-mail:

Účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Andrea Cajchanová

Telefón:

+421 2 4820 8870

E-mail:

Mzdová účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Margita Sikhartová

Telefón:

+421 2 4820 8858

E-mail:

Mzdová účtovníčka
Ekonomické oddelenie
Renáta Tóthová

Telefón:

+421 2 4820 8858

E-mail:

renata.tothova@paneurouni.com

 

Fakulta práva

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Miestnosť 2.05

Telefón:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:

Prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium a rozvoj
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Miestnosť 2.11

Telefón:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Prodekanka pre doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Miestnosť 2.10

Telefón:

+421 2 4820 8843

E-mail:

Viac kontaktov

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, vnútorný systém kvality a akreditačnú agendu
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Miestnosť 2.09

Telefón:

+421 2 4820 8856

E-mail:

Tajomníčka fakulty
Ing. Brigita Gieserová

Miestnosť 2.03

Telefón:

+421 2 4820 8830

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Ing. Jana Haldová

Miestnosť 2.04

Telefón:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:

jana.haldova@paneurouni.com

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Vedúca
JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková

Telefón:

+421 2 4820 8836

E-mail:

Referentka pre bakalárske a magisterské štúdium
Miroslava Švaňová

Telefón:

+421 2 4820 8824

E-mail:

Referent pre doktorandské štúdium, rigorózne konanie a celoživotné vzdelávanie
Mgr. Boris Bizov

Telefón:

+421 2 4820 8823

E-mail:

Ústav verejného práva

Vedúci ústavu
Ústav verejného práva
doc.JUDr. Peter Polák, PhD.

Miestnosť 2.33

Telefón:

+421 2 4820 8833

E-mail:

Sekretariát
Ústav verejného práva
Otília Polakovičová

Miestnosť 2.30

Telefón:

+421 2 4820 8818

E-mail:

Oddelenie trestného práva, kriminalistiky  kriminológie (odd.TPKaK)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Miestnosť 2.08

Telefón:

+421 2 4820 8865

E-mail:

Profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrCs.

Miestnosť 2.14

Telefón:

+421 248 208 840

E-mail:

Odborný asistent, poverený tajomník ústavu
Ústav verejného práva
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

Miestnosť 2.31

Telefón:

+421 2 4820 8812

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Danka Knapková, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.

E-mail:

tatiana.kanalikova@paneurouni.com

  

Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia (odd.SP,FP a PŽP)

Veddúci odelenia, docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD.

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Miestnosť 2.05

Telefón:

+421 2 4820 8865

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

E-mail:

  

Oddelenie ústavného práva a štátovedy (odd.ÚPaŠ)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Ladislav Polka, PhD.

E-mail:

  

Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚVP

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu, docent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.

E-mail:

Poverený tajomník ústavu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Sekretariát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Daniela Čierna, PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Oddelenie teórie práva (odd.TP)

Vedúci oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Profesor
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.

E-mail:

 

Oddelenie dejín štátu a práva (odd.DŠaP)

Vedúci oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

E-mail:

 

Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva (odd.RP a CP)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8840

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. David Falada

E-mail:

Oddelenie sociálnych a ekonomických vied (odd.SaEV)

Poverený vedením oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

 

Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch (odd.PKvCJ)

Vedúca ústavu komunikácie v cudzích jazykoch - PEVŠ, odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Miestnosť 2.12

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
Mgr. Andrea Demovičová

Miestnosť 2.12

Telefón:

+421 2 4820 8831

E-mail:

 

Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚTDaSVD

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Vedúci ústavu, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Poverený tajomník ústavu
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Mgr. Željko Sampor

Miestnosť 2.25

Telefón:

+421 2 4820 8853

E-mail:

Sekretariát
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Otília Polakovičová

Miestnosť 2.30

Telefón:

+421 2 4820 8818

E-mail:

Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (odd.MPV a MV))

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Dalibor Jílek CSc.

E-mail:

Profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Katarína Chovancová PhD., LL.M.

Miestnosť 2.25

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Katarína Šmigová PhD., LL.M.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Mgr. Jaroslav Větrovský PhD.

E-mail:

jaroslav.vetrovsky@paneurouni.com

 

Oddelenie európskeho práva (odd.EP)

Vedúci ústavu, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Vedúci oddelenia, docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman PhD., DEA

Miestnosť 2.09

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc.JUDr. Vlasta Kunová CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD.

E-mail:

 

Oddelenie medzinárodného práva súkromného (odd.MPS)

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Miestnosť 2.11

Telefón:

+421 2 4820 8817

E-mail:

 

Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚMEP

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Kubíček Pavol, CSc.

kancelária č. 2.43

E-mail:

Poverená tajomníčka ústavu
Ústav súkromného práva
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.

kancelária č. 2.43

Telefón:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Sekretariát
Ústav súkromného práva
JUDr. Daniela Čierna, PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Oddelenie občianskeho práva (odd.obč.práva)

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Miestnosť 2.10

Telefón:

+421 2 4820 8843

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

Telefón:

+421 4820 8813

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav súkromného práva
prof. Mgr. Mykola Sidak, CSc.

kancelária č. 2.35

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Saskia Poláčková, PhD.

E-mail:

saskia.polackova@paneurouni.com

 

Oddelenie obchodného práva (odd.obch.práva)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Kubíček Pavol, CSc.

kancelária č. 2.43

Telefón:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Docent - t. č. ministerka vlády SR na Ministerstve spravodlivosti SR
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Lucia Žitňanská PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Milan Ďurica PhD., LL.M.

E-mail:

 

Oddelenie pracovného práva (odd.prac.práva)

Vedúca oddelenia pracovného práva
Ústav súkromného práva
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

E-mail:


Externí pedagógovia

      Externí pedagógovia ÚSP

Vyskumne kriminologicke centrum

otvoriť zavrieť

Riaditeľ, profesor ÚVP
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.

Miestnosť 2.19

Telefón:

+421 2 4820 8828

E-mail:

Výskumný pracovník, odborný asistent ÚVP
JUDr. PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

Miestnosť 2.29

E-mail:

Výskumný pracovník
Mgr.Daniela Košecká PhD.

Telefón:

daniela.kosecka@paneurouni.com

E-mail:

+421 2 4820 8874

 

Fakulta ekonómie a podnikania

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta ekonómie a podnikania
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

 

Dekan
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

Telefón:

+421 268 203 608

E-mail:

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

E-mail:

Prodekan pre vzdelávanie a pre styk s verejnosťou
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3607

E-mail:

Viac kontaktov

Asistentka dekana
Ing. Eva Čimová

Telefón:

+421 2 6820 3606

E-mail:

Tajomník fakulty
Ing. Stanislava Veselovská, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3605

E-mail:

stanislava.veselovska@paneurouni.com

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Vedúca oddelenia
Študijné oddelenie
Ing. Jarmila Hurtošová

Číslo miestnosti: 323

Telefón:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Referentka pre bakalárske a inžinierske štúdium
Študijné oddelenie
Jana Naďovičová

Telefón:

+421 2 6820 3610

E-mail:

Referentka pre doktorandské štúdium
Oddelenie vedy a výskumu
PhDr. Miriama Čižmárová PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail:

Študijné oddelenie
Ing. Boris Prievozník

Telefón:

+421 905 618 265

E-mail:

Študijné oddelenie
Marie Trunečková

Telefón:

+420 542 210 035

E-mail:

Ústavy fakulty

otvoriť zavrieť

Pedagóg
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.

Telefón:

+420 2 6820 3608
Fax:
+421 2 6820 3633

E-mail:

Pedagóg
doc. Ing. Soňa Supeková, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3646

E-mail:

Vedúci ústavu
Ústav medzinárodného podnikania
prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

Telefón:

+421 268 203 647

E-mail:

Viac kontaktov

Vedúci ústavu
Ústav manažmentu a marketingu
prof. PhDr. Miroslav Foret, PhD.

Telefón:

+421 268 203 606

E-mail:


 

Fakulta masmédií

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta masmédií
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Prodekan pre vedu a výskum
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Prodekanka pre bakalárske, magisterské štúdium a vonkajšie vzťahy
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Viac kontaktov

Tajomníčka fakulty
Mgr. Miroslava Putyrová

Telefón:

+421 2 682 03 642

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Marta Heribanová

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Vedúca oddelenia
Študijné oddelenie
Ing. Jarmila Hurtošová

Číslo miestnosti: 323

Telefón:

+421 2 6820 3604

E-mail:

Referentka pre bakalárske a magisterské štúdium
Študijné oddelenie
Marta Hanzlíková

Telefón:

+421 2 6820 3613

E-mail:

Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie
Oddelenie vedy a výskumu
PhDr. Miriama Čižmárová PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3621, +421 911 478 998

E-mail:

Ústavy fakulty

otvoriť zavrieť

Ústav mediálnych štúdií

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.

Telefón:

+421 2 682 03 612

E-mail:

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.

Telefón:

+421 2 682 03 644

E-mail:

Docent
Ústav mediálnych štúdií
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Telefón:

+421 2 682 03 643

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav mediálnych štúdií
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3648

E-mail:

Docent
Ústav mediálnych štúdií
doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

Telefón:

+421 2 6820 3644

E-mail:

Docent, vedúci
Ústav mediálnych štúdií
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Telefón:

+421 2 6820 3650

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych štúdií
PhDr. Mária Macková, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3644

E-mail:

maria.mackova@paneurouni.com

Ústav mediálnych produkcií

Odborný asistent, vedúca
Ústav mediálnych produkcií
Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD.

Telefón:

+421 2 4828 7614 (MC),
+421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail:

Odborný asistent
Ústav mediálnych produkcií
MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Telefón:

+421 2 4828 7612 (MC),
+421 2 6820 3645 (TEM)

E-mail:

Ústav reklamy

Docent, vedúci
Ústav reklamy
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3650

E-mail:

Ústav dizajn médií

Docent, vedúci
Ústav dizajn médií
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

Telefón:

+421 2 4828 7626 (MC),
+421 2 6820 3649 (TEM)

E-mail:

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. art. Tomáš Klepoch

Telefón:

+421 2 682 03 682

E-mail:

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Telefón:

+421 2 4828 7612

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav dizajn médií
Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

Telefón:

+421 2 6820 3682

E-mail:

 

Fakulta informatiky

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta informatiky
Tematínska 10
851 05 BRATISLAVA

 

Dekan fakulty
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Prodekan pre pedagogickú činnosť
Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3641

E-mail:

Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Viac kontaktov

Tajomník fakulty
Mgr. Miriam Mistríková

Telefón:

+421 2 6820 3639

E-mail:

Asistentka dekana
Mgr. Miriam Mistríková

Telefón:

+421 2 6820 3639

E-mail:

dekanat.fi@paneurouni.com

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Vedúca oddelenia
Študijné oddelenie
Ing. Jarmila Hurtošová

Číslo miestnosti: 323

Telefón:

+421 2 6820 3604
+421 2 6820 3651

E-mail:

Ústavy fakulty

otvoriť zavrieť

Vedúci ústavu
Ústav aplikovanej informatiky
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3687

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Telefón:

+421 2 6820 3639

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3637

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3641

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
prof. Ing. Igor Lvovich, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

Docent
Ústav aplikovanej informatiky
Doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
RNDr. Ján Lacko, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3636

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Tomáš Páleník, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

Telefón:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Profesor
Ústav aplikovanej informatiky
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Ján Doboš

Telefón:

+421 2 6820 3693

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Július Hlaváč, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3685

E-mail:

Odborný asistent
Ústav aplikovanej informatiky
Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Telefón:

+421 2 6820 3692

E-mail:

juraj.stefanovic@paneurouni.com

 

Fakulta psychológie

otvoriť zavrieť

Dekanát

otvoriť zavrieť
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta psychológie
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA

 

Dekanka fakulty
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kancelária č. 1.13

E-mail:

Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8863

E-mail:

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8864

E-mail:

Viac kontaktov

Tajomníčka fakulty
Mgr. Lujza Záhradníková

Kancelária č. 0.07-3

Telefón:

+421 2 4820 8879

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Alena Múčková

Kancelária č. 1.13

Telefón:

+421 2 4820 8861

E-mail:

Študijný poradca
Sekretariát dekana
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

beata.dopjerova@paneurouni.com

Študijné oddelenie

otvoriť zavrieť

Referentka pre bakalárske štúdium
Študijné oddelenie
Mgr. Petra Šebeňová

Kancelária č. 0.06

Telefón:

+421 2 4820 8872

E-mail:

Referentka pre magisterské štúdium a Referentka pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie - Oddelenie vedy
Študijné oddelenie
Mgr. Petra Šebeňová

Kancelária č. 0.06

Telefón:

+421 2 4820 8872

E-mail:

Ústavy fakulty

otvoriť zavrieť

Ústav všeobecnej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav všeobecnej psychológie
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefón:

+421 2 4820 8867

E-mail:

Profesor
Ústav všeobecnej psychológie
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Kancelária č. 1.13

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8863

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Denisa Newman, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborný asistent
Ústav všeobecnej psychológie
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Kancelária č. 0.07-1

Telefón:

+421 2 4820 8866

E-mail:

lukas.zajac@paneurouni.com

Ústav školskej a pracovnej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav školskej a pracovnej psychológie
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Kancelária č. 0.07-2

Telefón:

+421 2 4820 8867

E-mail:

Docentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kancelária č. 1.13

Telefón:

+421 2 4820 8860

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Kancelária č. 0.08-1

Telefón:

+421 2 4820 8873

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav školskej a pracovnej psychológie
PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8864

E-mail:

Ústav klinickej psychológie

Vedúca ústavu
Ústav klinickej psychológie
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Kancelária č. 0.08-2

Telefón:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Profesor
Ústav klinickej psychológie
prof. Walter Renner, Ph.D.

Kancelária č. 0.08-2

Telefón:

+421 2 4820 8868

E-mail:

Docent
Ústav klinickej psychológie
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefón:

+421 2 4820 8869

E-mail:

Viac kontaktov

Asistent
Ústav klinickej psychológie
JUDr. Elena Rozina, LL.M

Kancelária č. 0.07-1

Telefón:

+421 2 4820 8866

E-mail:

Odborná asistentka
Ústav klinickej psychológie
PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Kancelária č. 0.08-3

Telefón:

+421 2 4820 8869

E-mail:

veronika.bolekova@paneurouni.com

 

Knižnica

otvoriť zavrieť

Knižnica

otvoriť zavrieť
   

Vedúca knižnice, evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Jana Galbavá

Telefón:

+421 2 4820 8810, 6820 3602

E-mail:

Budovanie fondov - Záverečné a kvalifikačné práce
PhDr. Eva Smolíková

Telefón:

+421 2 4820 8859

E-mail:

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti, katalogizácia
Mgr. Jana Galbavá

Telefón:

+421 2 6820 3602

E-mail:

Viac kontaktov

Záverečné a kvalifikačné práce, periodiká
Ing. Alica Vašinová

Telefón:

+421 2 6820 3634, +421 2 6820 3602

E-mail:

 

 
Naspäť hore