Charakteristika

Program celoživotného vzdelávania - Univerzita  tretieho veku - Základy práva

Fakulta práva

Fakulta práva, Paneurópskej vysokej školy v akademickom roku 2016/2017, otvára šiesty ročník programu celoživotného vzdelávania „Základy práva“. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi práva. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou záujmového nekvalifikačného vzdelávania seniorov, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.


Štúdium trvá dva roky (štyri semestre). Prvý semester je zameraný na úvod do štúdia a vybrané otázky teórie práva, filozofie práva, rímskeho práva a ústavného práva. V druhom semestri, predmetom prednášok sú vybrané inštitúty súkromného práva a nadväzujúci tretí semester je zameraný na verejné právo. V poslednom štvrtom semestri je prednášaná problematika európskeho práva a medzinárodného práva. Prednášky sa konajú každý druhý týždeň s monotematickou štvorhodinovou prednáškou, spravidla v pracovných dňoch podľa rozvrhu.

Podmienkou na absolvovanie programu je

  • účasť na prednáškach - povolená je jedna absencia (4 hodiny) v príslušnom semestri,
  • semestrálna práca na vybranú tému konci každého semestra v rozsahu ½ až 1 AH (10 – 20 strán).

Úspešným absolventom bude na záver celého programu na slávnostnej promócii vydané osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku - Základy práva. Uvedené osvedčenie nenahrádza vysokoškolský diplom ani kvalifikačné predpoklady na výkon povolania.

 

Prihláška

 
Naspäť hore