Osnova programu

I. Semester – Základy teórie a dejín štátu a práva

Prednáška č. 1 Dejiny právnej filozofie

(doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD.)
- Prierez najvýznamnejších etáp vývoja právno – filozofického myslenia od antiky až po súčasnosť, s pojmovým aparátom dejín právnej filozofie
- Poznateľnosť historických procesov
- Periodizačné modely v dejinách novovekej sociálnej filozofie
- Pojmy sloboda, pokrok sociálne zmeny

Prednáška č. 2 Dejiny slovenského práva

(prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.)
- Periodizácia právnych dejín
- Základné pojmy, prvé podoby štátnosti a práva na území Slovenska
- Veľkomoravská ríša
- Slovensko v rámci uhorského štátu, revolučný rok 1848 /1849
- Vznik ČSR, Mníchovská dohoda, autonómia Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Slovenská republika /1939-1945/
- Košický vládny program a povojnový vývoj

Prednáška č. 3 Základy teórie práva

(prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.)
- Pojem právo a spoločnosť
- Odvetvia práva, pramene práva
- Koncepcia tvorby práva
- Pojem právna norma a právny systém
- Realizácia a aplikácia práv
- Právo a spravodlivosť, právo a morálka
- Medzinárodné a vnútroštátne právo

Prednáška č. 4 Základy rímskeho práva

(prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD., JUDr. Pavol Judiak, PhD.)
- Základy rímskeho práva súkromného so zreteľom na jeho etapy vývoja
- Základné pojmy, štruktúra, význam a recepcia
- Charakteristika rímskej spoločnosti
- Jurisprudencia, pojem právo
- Rímsky právnici, subjekty práva
- Manželstvo, obligatio, dedenie

Prednáška č. 5 Základy ústavného práva

(prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., JUDr. Boris Balog, PhD.)
- Úvod do štúdia ústavného práva
- Pojem štát, štátne zriadenie, obyvateľstvo štátu, štátne symboly, funkcie štátu
- Forma vlády v systéme deľby moci a v parlamentarizme
- Štátny režim a právny štát
- Hlava štátu ako ústavný inštitút
- Základné práva a slobody
- Zákonodarný proces v NRSR
- Ústava SR
- Kontrola ústavnosti

Prednáška č. 6 Svetové náboženstvá a ich vplyv na formovanie právneho systému

(prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.)
- Upevňovanie kresťanstva, svetové kresťanské a nekresťanské náboženstvá
- Pojem cirkev a náboženstvo
- Náboženstvo a právo
- Vplyv náboženstva na formovanie spoločnosti a práva
- Judaizmus, islam

II. Semester – Základy súkromného práva

Prednáška č. 1 Úvod do občianskeho práva

(prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Občianske právo ako všeobecné súkromné právo
- Pramene
- Základné zásady
- Historický vývoj
- Občiansky zákonník

Prednáška č. 2 Právne pomery fyzických a právnických osôb
(prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Fyzické osoby
- Právnické osoby
- Ochrana osobnosti
- Počítanie času
- Právne úkony
- Následky vadnosti právnych úkonov

Prednáška č. 3 Vlastníctvo a iné vecné práva

(prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Vlastnícke právo a iné vecné práva
- Podielové spoluvlastníctvo
- Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
- Vecné bremená
- Záložné právo

Prednáška č. 4 Základy dedičského práva

(prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Dedičské právo – pojem, pramene a zásady
- Predpoklady dedenia
- Odmietnutie dedičstva
- Prechod dlhov
- Vydedenie
- Dedenie zo zákona
- Dedenie zo závetu
- Nadobudnutie dedičstva
- Konanie o dedičstve

Prednáška č. 5 Základy rodinného práva

(prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Rodinné právo – základné zásady a pramene
- Manželstvo
- Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
- Určenie otcovstva a materstva
- Práva a povinnosti rodičov
- Osvojenie
- Pestúnska starostlivosť
- Poručníctvo a opatrovníctvo
- Vyživovacia povinnosť

Prednáška č. 6 Základy civilného procesu
(prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.)
- Súdnictvo a súdna moc
- Súd ako procesný subjekt
- Účastníci konania
- Procesné úkony účastníkov
- Sporové konanie
- Nesporové konanie
- Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.

III.Semester - Základy verejného práva

Téma č. 1 Základy trestného práva hmotného

(prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.)
- Základy trestnej zodpovednosti
- Tresty a ochranné opatrenia
- Charakteristika vybraných trestných činov

Téma č. 2 Základy trestného práva procesného

(prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.)
- Základné zásady trestného konania, subjekty trestného konania
- Priebeh trestného konania
- Trestné oznámenie
- Poškodený v trestnom konaní
- Svedok v trestnom konaní
- Práva a povinnosti obvineného

Téma č. 3 Kriminalistika, kriminológia

(prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., doc. JUDr. Peter Polák, PhD.)
- Viktimológia
- Prevencia kriminality, jej zásady
- Charakteristika vybraných kategórií kriminality
- Kriminalisticko-technické metódy
- Kriminalisticko-taktické metódy

Téma č. 4 Úvod do priestupkového práva a sťažnosti

(doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc., doc. PhDr., JUDr. Peter Potásch, PhD.)
- Všeobecný výklad k priestupkom ako k typu protiprávneho konania
- Vybrané priestupky – priestupky na úseku dopravy a pozemných komunikácií, priestupky proti majetku a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
- Právna úprava sťažností na orgány verejnej správy
- Podávanie sťažností a proces ich riešenia

Téma č. 5 Úvod do živnostenského práva a do katastrálneho práva

(doc. PhDr., JUDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.)
- Kategórie živností
- Proces obstarávania živnostenského oprávnenia
- Živnostenská kontrola
- Správa katastra – pojem a charakteristika
- Zápisy v katastri nehnuteľností a ich právne účinky

Téma č. 6 Úvod do správy zdravotníctva

(doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc., doc. PhDr., JUDr. Peter Potasch, PhD.)
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – slobodný výber lekára, vznik a zánik právneho vzťahu medzi lekárom a pacientom
- Práva a povinnosti pacienta – lekárske záznamy, informovaný súhlas a pod.
- Právny režim odoberania orgánov a tkanív
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – funkcie a právomoci

IV. Semester – Základy medzinárodného a európskeho práva

Téma č. 1 Medzinárodné právo ako prameň práva v SR

(prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M)
- Pramene medzinárodného práva
- Ako sa tvorí medzinárodné právo
- Aplikácia prameňov medzinárodného práva v SR

Téma č. 2 Súdna ochrana ľudských práv v EÚ
(JUDr. Katarína Šmigová, PhD. LL.M)
- Zakotvenie ochrany ľudských práv na medzinárodnej úrovni
- Súdna vynútiteľnosť ľudských práv pred medzinárodnými orgánmi.

Téma č. 3 Medzinárodné vzťahy a ich vplyv na právny poriadok

(prof. PhDr. Adolf Novotný, DrSc.)
- História medzinárodných vzťahov
- Riešenie sporov v medzinárodnom kontexte
- Suverenita štátu, právneho poriadku a postavenie štátu v globálnom svete

Téma č. 4 Súdna ochrana v cezhraničných sporoch

(doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Andrej Karpat, PhD.)
- Základy medzinárodného práva súkromného
- Európska regulácia sporov s medzinárodným kontextom
- Výber rozhodného práva v cezhraničných sporoch
- Vymáhateľnosť zahraničných súdnych rozhodnutí

Téma č. 5 Základy európskeho práva

(doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.)
- Inštitúcie EÚ a tvorba práva v EÚ
- Dopad práva EÚ na slovenský právny poriadok SR
- Občianstvo EÚ

Téma č. 6 Fungovanie vnútorného trhu EÚ

(doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD. )
- Voľný pohyb osôb a služieb v rámci EÚ
- Ochrana spotrebiteľa v EÚ
- Sloboda podnikania v EÚ 

 
Naspäť hore