Podmienky prijatia

 

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  • vek nad 50 rokov.

Uchádzač o štúdium vyplní prihlášku, ktorá je zverejnená na internete. Prihlášku spolu s prílohou posielajte poštou na adresu uvedenú na prihláške.
Prílohou prihlášky je notárom overená kópia dokladu o vzdelaní.

Prijímacie konanie sa nevykonáva, uchádzači sú prijímaní na základe prihlášky.
Termín podania prihlášky je do 20.9.2013
Termín úhrady školného je do 7.10.2013

Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo prijať na štúdium v danom akademickom roku prvých päťdesiat uchádzačov na základe toho, v akom poradí boli doručené prihlášky a následne zrealizovaná platba. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v danom akademickom roku.

Školné pre akademický rok 2013/2014 stanovené Správnou radou PEVŠ je vo výške 50 €.

Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedením čísla účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok a informácie o slávnostnom otvorení a zápise na štúdium.

Kontakt: 

 
Naspäť hore