Program medzinárodnej kreditovej mobility v spolupráci s partnerskými krajinami (KA 107)

Úspešný program medzinárodnej akademickej spolupráce ERASMUS+, doteraz výlučne v podobe spolupráce medzi univerzitami v krajinách Európskej únie a ďalších 5 pridružených krajinách – Islande, Nórsku, Lichtenštajnsku, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) a Turecku (tzv. „programové krajiny“) sa od akademického roku 2015/2016 rozšíril o ďalších 90 krajín sveta, v ambicióznom programe Európskej únie ERASMUS+ pre mobility jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami.

V rámci nového programu, ktorý sa spravuje všetkými základnými všeobecnými zásadami programu ERASMUS+ v jeho európskej mobilitnej podobe, majú vysoké školy s priznanou Európskou chartou vysokoškolského vzdelávania (ECHE) v programových krajinách možnosť, uchádzať sa o financovanie projektov so svojími partnerskými inštitúciami z nasledovných regiónov sveta:

Západný Balkán (nástroj predvstupovej spolupráce)

Východné partnerstvo (nástroj európskej susedskej politiky)

Južné Stredomorie (nástroj európskej susedskej politiky)

Ruská federácia (nástroj európskej susedskej politiky)

Ázia (nástroj rozvojovej spolupráce)

Stredná Ázia (nástroj rozvojovej spolupráce)

Latinská Amerika (nástroj rozvojovej spolupráce)

Juhoafrická republika (nástroj rozvojovej spolupráce)

Africké, karibské a tichomorské štáty (Európsky rozvojový fond)

Industrializované krajiny Ameriky (nástroj partnerskej spolupráce)

Industrializované krajiny Ázie (nástroj partnerskej spolupráce)

 

Z hľadiska priorít svojho internacionalizačného smerovania má Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) eminentný záujem rozvíjať spoluprácu so svojími partnerskými vysokými školami predovšetkým v oblastiach Západného Balkánu, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, juhovýchodnej a východnej Ázii a regióne Euro-stredomorského partnerstva. Približne od roku 2010 sa PEVŠ stala v týchto regiónoch silným a vysoko rešpektovaným partnerom a bez ohľadu na vznik nového mobilitného programu realizuje medzičasom rôzny rozsah partnerskej spolupráce s približne 30 partnerskými inštitúciami vo viacerých krajinách týchto regiónov. Internacionalizačné priority sú dané a logicky vyjadrené aj štruktúrou bilaterálnych partnerstiev PEVŠ, ako aj prostredníctvom zapojenia sa do multilaterálnych združení a partnerstiev. Z nich možno vyzdvihnúť predovšetkým členstvo v Compostela Group of Universities a v združení Euro-mediteránskeho partnerstva EMUNI.    

Ambíciou PEVŠ je doterajšie partnerstvá rozvíjať a ďalej prehlbovať vďaka pravidelným kontaktom, umožneným mobilitným programom spolupráce s partnerskými krajinami. Vďaka finančnej podpore aktivít tak budú vytvorené podmienky pre podporu mobilít študentov, akademických i administratívnych zamestnancov. PEVŠ rovnako vníma a vyzdvihuje základnú filozofiu programu spolupráce s partnerskými krajinami, spočívajúcu vo vytvorení podmienok pre otvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru mobilitným účastníkom z krajín mimo EÚ, v rozhodujúcej miere mimoeurópskeho pôvodu.

 

 
Naspäť hore