Návšteva predsedu Kasačného súdu Arménskej republiky

 
 

Dátum konania: 03.04.2012

Miesto konania: Tomašikova 20, Aula Maxima

Organizátor: Najvyšší súd Slovenskej republiky a PEVS

Všetkých študentov srdečne pozývame na prednášku predsedu Kasačného súdu Arménskej republiky - Armana Mkrtumyana Jurieviča.

Prednáška bude na tému: "Sudcovská tvorba práva v Arménskej republike" (s prekladom do slovenského jazyka).

 

 

Arman Mkrtumyan Jurievič
Predseda kasačného súdu Arménskej republiky
Doktor vied, profesor Rusko-arménskej (slovanskej) univerzity v Jerevane . 

Arman Mkrtumyan Jurievič sa narodil 26. novembra 1960 v Jerevane.
1984 promoval na Právnickej fakulte Štátnej univerzity v Jerevane.
1988 obhájil dizertačnú prácu na štátnej univerzite v Moskve a získal titul, Kandidát vied.
1989 - 1996 pracoval ako vedúci oddelenia netrestného odboru prokuratúry Arménskej republiky.
1996 - 1998 pôsobil ako zástupca pre právne služby Národného zhromaždenia Arménskej republiky.
od 8.7.1998 bol predsedom občianskeho a správneho kolégia Kasačného súdu Arménskeho republiky.
od r. 2004 je predsedom atestačnej komisie Rusko-arménskej (slovanskej) univerzity v Jerevane. 
2008 vymenovaný za predsedu Kasačného súdu Arménskej republiky.
2011 menovaný za čestného profesora Rusko-arménskej (slovanskej) univerzity v Jerevane.
5. júla 2011 obhájil v Inštitúte štátu a práva Ruskej akadémie vied, prácu „Súdny precedens v občianskom práve Ruskej federácie a Arménskej republiky“ a získal titul Doktor vied.  

Je spoluautorom občianskeho zákonníka a občianskeho súdneho poriadku Arménskej republiky, vyučuje na katedre občianskeho práva a občianskeho procesu na Rusko-arménskej (slovanskej) univerzite. Je držiteľom radu čestného advokáta/právnika Arménskej republiky.

 

Gagik Harutyunyan Garushevich
Predseda Ústavného súdu Arménskej republiky
Doktor vied, profesor.

Gagik Harutyunyan Garushevich sa narodil 23. marca 1948 (obec Gechašen – Kotajsky rajón)
1970 ukončil s vyznamenaním Ekonomickú fakultu Jerevanskej štátnej univerzity, kde v roku 1973 úspešne ukončil doktorandské štúdium.
od r. 1973 prednášal na Jerevanskej štátnej univerzite, ako odborný asistent, neskôr ako docent na Jerevanskom ústave národného hospodárstva.
1977-1978 pôsobil ako vedecký pracovník na univerzite v Belehrade (Juhoslovanská republika).
1982 - 1987 pracoval ako lektor Ústredného výboru komunistickej strany Arménska.
1987 bol menovaný vedúcim sociálno-ekonomického oddelenia ÚV KS AR.
v r. 1990 bol zvolený za poslanca Najvyššieho sovietu Arménskej republiky,
v tom istom roku – sa stal podpredsedom Najvyššieho sovietu Arménskej republiky.
v r. 1991 stal sa viceprezidentom Arménskej republiky, v tom istom čase, od novembra 1991 do júla 1992 bol predsedom vlády Arménskej republiky.
od 6.2.1996 bol zvolený za predsedu Ústavného súdu Arménskej republiky
1996-2009 predseda Centra pre ústavné právo Arménskej republiky
v dec. 1997 bol prijatý za člena Medzinárodnej akadémie informatizácie
v r. 1997 z iniciatívy predsedov Kasačného súdu Arménska a Ruskej federácie bola založená Medzinárodná konferencia orgánov kontroly ústavnosti v krajinách novej demokracie. Od založenia konferencie je pán Arutyunyan jej predsedom. Je tiež predsedom redakčnej rady medzinárodného časopisu "Ústavne súdnictvo", rovnako ako medzinárodného almanachu "Ústavné súdnictvo v novom tisícročí."
Od r. 1997 je členom Európskej komisie "Za demokraciu prostredníctvom práva" Rady Európy (Benátska komisia).
nov. 1998 stal sa členom Medzinárodnej asociácie ústavného práva
marec 1999 obhájil v Moskve doktorskú prácu na tému "Ústavný súd v štruktúre
štátnej správy (porovnávacia analýza)."
v r. 2009 získal ocenenie právnickej obce „Femida“ za rok 2008 v nominácií krajín SNŠ.
od r. 2009 je členom Celosvetového kongresu ústavného práva.

Autor 23 kníh a viac ako 150 vedeckých publikácií (v arménčine, ruštine, angličtine, francúzštine). Zúčastnil sa viac ako 50 medzinárodných vedeckých a praktických konferencii. Sudca vyššej kvalifikačnej kategórie.

 

 

 
Naspäť hore