O časopise

Medzinárodný vedecký časopis Information Technology Applications / Aplikácie informačných technológií vydáva Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Vzdelávanie-Veda-Výskum v Bratislave. Prezentuje teoretické a praktické poznatky použitia informačných technológií predovšetkým v oblastiach ekonómie, podnikania, práva, médií, psychológie, vzdelávania, energetiky, verejnej správy a ďalších. Hlavným cieľom časopisu je publikácia pôvodných výsledkov vedeckej práce. Pretože hranica medzi vedeckými a vysoko inovatívnymi a kreatívnymi technickými riešeniami v oblasti informačných technológií (IT) je mnohokrát málo zreteľná, prednostne publikujeme nové aplikácie existujúcich IT a nových IT techník a metód u známych aplikácií s dôrazom v uvedených oblastiach. V záujme dosiahnutia tohto cieľa privítame komentáre, názory a návrhy od autorov a čitateľov. Časopis sa postupne snažíme presadiť do indexovaných databáz, čím sa zvýši jeho atraktivita na publikovanie kvalitných a aktuálnych vedeckých článkov.

Jazyk vydávania je slovenský/anglický/ruský/český, s periodicitou vydávania 2 krát ročne.

Dátum začiatku vydávania: 1.1.2012

Evidenčné číslo časopisu: EV 4528/12

ISSN: 1338-6468 (print)
ISSN: 2453-7497 (online)

Elektronická verzia časopisu: www.e-s-r.org

 
Naspäť hore