Pokyny pre autorov

Medzinárodný vedecký časopis Aplikácie informačných technológií (Information Technology Applications), ktorý spoločne vydávajú Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a občianske združenie Vzdelávanie-Veda-Výskum v Bratislave, ponúka priestor na publikovanie:

Vedeckých statí v rozsahu 20 normovaných strán (na jednej strane formátu A4 je možné umiestniť maximálne 1800 znakov vrátané medzier),

Prehľadov v rozsahu 5 normovaných strán,

Diskusií v rozsahu 2 normovaných strán,

Informácií v rozsahu 1 normostrany.

 

Prezentuje teoretické a praktické poznatky použitia informačných technológií predovšetkým v oblastiach ekonómie, podnikania, práva, médií, psychológie, vzdelávania, energetiky, verejnej správy a ďalších v slovenskom, anglickom, ruskom a českom jazyku. Vychádza dva krát ročne. Príspevky sa prijímajú výhradne v elektronickej forme vo formáte doc resp. docx na adrese v tvare priezvisko autora.doc (docx). Základnou požiadavkou prijatia príspevku je jeho originalita. Podmienkou publikovania príspevku je kladné stanovisko redakčnej rady a dvoch nezávislých recenzentov. 
Príspevok je potrebné vypracovať v textovom editore MS WORD, písmo Times New Roman, jednoduché riadkovanie, formát strany A4, okraje 2,5 cm, strany nečíslovať v nasledovnej štruktúre:

 

Povinná časť

1. Názov príspevku v anglickom jazyku: Veľkosť 16, tučné, zarovnať na stred.

Vynechať riadok

2. Meno a priezvisko autora (autorov, oddelených pomlčkou): Veľkosť 14, kurzíva, zarovnať na stred.

Vynechať riadok

3. Abstract: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo. Text v anglickom jazyku na novom riadku v rozsahu 250 – 300 slov, veľkosť 11, zarovnať do bloku v štruktúre: vedecký cieľ, metodika/metódy, závery podľa http://info.emeraldinsight.com/authors/guides/abstract.htm

4. Key words: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo. Text v anglickom jazyku na novom riadku, veľkosť 11, zarovnať do bloku (3 až 5 kľúčových slov, oddelených čiarkami).

Vynechať riadok

5. ACM Computing Classification System: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo. Uviesť kódy klasifikácie (veľkosť 11, oddelených čiarkami) v tom istom riadku podľa pokynov v (http://www.acm.org/about/class/2012).

Vynechať riadok

6. Rozdelenie príspevku do jasne definovaných častí (Úvod, Záver) a číslovaných kapitol (1, 2, ...), podkapitol (1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, ..., 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, ...): Veľkosť 12, zarovnať do bloku, Úvod, Záver tučné, nečíslovať, kapitoly, podkapitoly číslovať, tučné.

Tabuľky, grafy, obrázky zaradiť priamo do textu príspevku a označiť poradovým číslom a textom (veľkosť 11, kurzíva, zarovnať vľavo):

Tabuľka 1: Text názvu

Graf 1: Text názvu
Obrázok 1: Text názvu

Pod nimi uviesť Zdroj: Názov zdroja (veľkosť 10, kurzíva, zarovnať vľavo)

Bibliografické odkazy uvádzať v texte v súlade s normou STN ISO 690 a medzinárodnými štandardmi v tvare (Priezvisko autora, Rok vydania).

Citácie uvádzať v texte, pri priamej citácii je potrebné doplniť číslo strany.

7. Literatúra: Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo, zoznam literatúry na nových riadkoch zoradený podľa abecedy, veľkosť 12, zarovnať do bloku a má obsahovať všetky identifikačné údaje podľa STN ISO 690 ak ide o knihu, kapitolu z knihy, príspevok zo zborníka, článok z časopisu, dokument získaný z internetu (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01).

8. Adresa autora (autorov): Veľkosť 12, tučné, zarovnať vľavo, adresa na nový riadok, veľkosť 12, zarovnať vľavo v členení meno a priezvisko autora, tituly,adresa pracoviska, e-mail.

Nepovinná časť

9. Názov príspevku v inom jazyku: Veľkosť 16, tučné, zarovnať na stred.

Vynechať riadok

10. Abstrakt: V inom jazyku rovnako ako v bode 3.

11. Kľúčové slová: V inom jazyku rovnako ako v bode 4.

 
Naspäť hore