O časopise

Notitiae ex Academia Bratislavensi IurisprudentiaeNotitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae je vedecký časopis Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, ktorý je zameraný predovšetkým na aktuálne otázky právnej vedy a jej reflexie v právnej praxi. Časopis vychádza štyrikrát ročne od roku 2008.

Hlavnou súčasťou časopisu sú vedecké štúdie a odborné články, ktoré podliehajú procesu anonymného posudzovania recenzentmi a následného schvaľovania v redakčnej rade. V časopise tiež uverejňujeme správy z konferencií, vedeckých podujatí, významných spoločenských akcií v oblasti práva, habilitačných a inauguračných konaní, ale aj recenzie na nové právnické publikácie.

Notitiae je tematicky zameraný na verejné a súkromné právo, najmä ústavné, trestné, medzinárodné, európske, občianske a obchodné právo. Uverejňujeme aj príspevky z prierezových oblastí a príbuzných vied, najmä kriminológie, kriminalistiky, verejnej správy, medzinárodných vzťahov a politológie. Dbáme na zásadu originálnosti a výlučnosti, tzn. príspevky nesmú byť publikované v iných periodikách a musia byť aktuálne. Nosný jazykom časopisu je slovenský a český jazyk, vrátane anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

Časopis je určený nielen akademickej obci (vrátane doktorandov), ale aj sudcom, prokurátorom, advokátom a ostatným právnickým povolaniam. 

Evidenčné číslo časopisu: EV 3537/09

ISSN: 1337-6810


 
Naspäť hore