O časopise

Ekonómia a podnikanie je vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, ktorý je zameraný predovšetkým na aktuálne otázky ekonomickej vedy a manažmentu. Časopis vychádza od roku 2007, pričom v súčasnosti publikujeme dve čísla ročne.

Hlavnou súčasťou časopisu sú vedecké štúdie a odborné články, ktoré podliehajú procesu anonymného posudzovania recenzentmi a následného schvaľovania v redakčnej rade. V časopise tiež uverejňujeme správy z konferencií, vedeckých podujatí, významných spoločenských akcií v oblasti ekonómie a manažmentu a tiež aj recenzie na nové publikácie z daného vedného odboru.

Vedecký časopis je tematicky zameraný na otázky ekonomickej vedy a manažmentu. Uverejňujeme príspevky z oboch oblastí, kľúčovým je pritom najmä aktuálnosť a originalita spracovanej témy. Dbáme na zásadu originálnosti a výlučnosti, tzn. príspevky nesmú byť publikované v iných periodikách a musia byť aktuálne. Nosný jazykom časopisu je slovenský a český jazyk, ale publikujeme príspevky aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Časopis je určený nielen akademickej obci (vrátane doktorandov), ale aj autorom z podnikateľskej praxe.

Evidenčné číslo časopisu: EV 3538/09

ISSN: 1337-4990

 
Naspäť hore