Pokyny pre autorov

Základné informácie:

 • príspevky sa prijímajú výhradne v elektronickej podobe vo formáte doc, resp. rtf osobne na referáte vedy a výskumu FEP alebo na mailovej adrese barbora.illesova@paneurouni.com alebo tomas.dudas@paneurouni.com,
 • text článku písať ako hladký text bez rozdeľovania slov a tvrdého zarovnávania,
 • v texte podľa potreby zvýrazňovať jednotlivé pasáže (napr. kurzíva, tučný text),
 • vyznačiť poznámky v textoch – ich umiestnenie na príslušnej strane, pri citovaní literatúry je potrebné rešpektovať všeobecné zásady (STN ISO 690. Bibliografické odkazy. Obsah, forma, štruktúra),
 • za originalitu, odbornú stránku a formálnu stránku zodpovedá autor príspevku,
 • v časopise nie je možné publikovať príspevok, ktorý už bol uverejnený v inej publikácii,
 • redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do toho ktorého čísla a rubriky,
 • redakcia si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť.

Odporúčaná štruktúra príspevku:

 • meno autora (krstné meno a priezvisko) bez titulov, v prípade dvoch či viacerých autorov oddeliť mená čiarkou,
 • názov príspevku (mal by byť krátky a výstižný),
 • názov príspevku v anglickom jazyku,
 • anotácia príspevku v slovenskom a anglickom jazyku,
 • kľúčové slová, ktoré majú vystihovať rozhodujúce pojmy z príspevku (5 – 10),
 • kľúčové slová (Key words) v anglickom jazyku (5 – 10),
 • text príspevku,
 • použitá literatúra,
 • kontaktné údaje na autora.
 
Naspäť hore