Doc. Ing. MARTIN ŠPERKA, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta informatiky

Doc. Šperka patrí k priekopníkom počítačovej grafiky na Slovensku. Je spoluautor prvého interaktívneho grafického systému pre mikroelektroniku v Československu, iniciátor a člen vývojového kolektívu LSI UART, dôležitej súčiastky pre komunikáciu medzi počítačmi, ktorá sa ako jediná v krajinách Východnej Európy vyrábala na Slovensku.
Bol autorom konceptu a spoluprogramátor softvéru pre prvú počítačom animovanú zvučku v Slovenskej televízii a prvý slovenský kreslený film s počítačom animovanými sekvenciami, ktorý získal ocenenia na niekoľkých medzinárodných festivaloch (réžia, výtvarné návrhy a klasická animácia: Ondrej Slivka). Bol zakladajúcim členom a vedúcim Katedry vizuálnych médií (fotografia, video, počítače) na Vysokej škole výtvarných umení a prvým dekanom Fakulty informatiky PEVŠ, jedinej súkromnej fakulty informatiky na Slovensku.

VZDELANIE

Doc. Šperka absolvoval Fakultu elektrotechniky ČVUT v Prahe (1970). Doktorandské štúdium absolvoval v Ústave technickej kybernetiky SAV (1989) a za docenta sa habilitoval na FIIT STU (1996). Študijné pobyty: Graduate, non/degree fellowship Ohio State University, Columbus (1981) , Bázové laboratórium pre počítačovú grafiku a spracovanie obrazu, Akademie der Wissenchenschaften, Berlín (1986), Nottingham Trend University (1993), Leeds Metropolitan University (1999), Communication Skills and Intercultural Negotiating Skills. Seminár v rámci projektu Facilitating accession to EU market for Slovak SMEs (2001).
Ovláda programovacie, skriptovacie a značkovacie jazyky assembler, Algol, Fortran, Basic, Pascal, Forth, C, Java, JavaScript, HTML a CSS a prácu s viacerými programátorskými knižnicami a systémami pre multimédiá, počítačovú grafiku, virtuálnu realitu, animáciu, spracovanie obrazu a video. Okrem slovenského a českého jazyka ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na plný úväzok pôsobil: Vysoká škola výtvarných umení (1992 - 1996) ako odborný asistent; Fakulta elektrotechniky a informatiky (teraz FIIT) STU (1996-2008) ako docent; Fakulta informatiky PEVŠ ( od 2008 ) ako docent.
Externý pedagóg: Strojnícka fakulta SVŠT (1983-1985), Fakulta elektrotechniky SVŠT (1984-86), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (1989, 1993, 2010), Filmová a televízna fakulta VŠMU (1993-94), Akadémia Istropolitana (1992-93), Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne (2010-12).
Na FI PEVŠ vyučuje predmety Úvod do informatiky, Počítačová architektúra a Programovanie GUI v jazyku Java
Vyučované predmety v minulosti: CAD v návrhu integrovaných obvodov, Programovanie v jazyku C, Počítačová grafika, Počítačová vizualizácia architektonických pamiatok v 3D priestore, 3D modelovanie a zobrazovanie, Počítačové multimediálne systémy, Interakcia človeka s počítačom, Virtuálna realita.
Viedol viacerých doktorandov, z ktorých štyria dosiahli titul PhD.

PRAX

Datasystém n.p., technik počítačov, (1970); Výskumno-vývojové laboratóriá Tesla Nižná, pracovisko Žilina (neskôr VÚVT), výskumno- vývojový pracovník (1971-72); Ústav technickej kybernetiky SAV, vedecký pracovník (1972-1991); Vysoká škola výtvarných umení, odborný asistent a výskumný pracovník (1991-1996); FIIT STU, docent (1996-2008); FI PEVŠ, docent ( od 2008).

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Venuje sa výskumu v oblasti aplikácií vizuálneho počítania v interakcie človeka s počítačom a počítačom podporovanom vyučovaní. Je autorom 60 recenzovaných odborných vedeckých článkov v konferenčných zborníkoch a časopisoch, autor a spoluautor 12 vysokoškolských skrípt, monografií a encyklopédií a 160 nerecenzovaných odborných a populárno vedeckých článkov ako aj recenzií monografií v časopisoch. Bol člen programového výboru 40 medzinárodných konferencií (z toho 5 svetových), člen redakčnej rady 4 domácich a jedného svetového časopisu (Elsevier publishers), je šéfredaktor domáceho časopisu Information Technology Applications.
Prednášal na konferenciách a seminároch v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Kanade, Macedónsku, Maďarsku, Monaku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rusku, Španielsku, Švajčiarsku, Turecku, USA a Veľkej Británii.

Bol oponent žiadostí projektov VEGA, KEGA a APVT, Independent Academic Expert Európskej komisie pre evaluáciu Erasmus Mundus proposals, Brusel (2004-5) a Marie Curie Actions, FP7 proposals, Brusel (2010-2013). Je kandidát pre evaluáciu európskych výskumných projektov Horizon 2020.

FUNKCIE

Doc. Šperka bol vedúci skupiny návrhu plošných spojov (1980 - 1983), zástupca vedúceho oddelenia (1973-1987), vedúci vývoja viacprocesorovej grafickej stanice (1982-84), vedúci Katedry vizuálnych médií (1992-1996), dekan Fakulty informatiky PEVŠ (2008-20012). Bol zakladateľ a vedúci autorizovaného tréningového centra AUTODESK na VŠVU, zástupca národného kontraktora projektu TEMPUS, zodpovedný riešiteľ projektu KEGA, zástupca národného kontraktora projektu ERASMUS TN European Computing Education and Training, vedúci projektu KEGA Medziodborové štúdium dizajn interaktívnych digitálnych médií , zástupca vedúce projektu KEGA Umelecké formy komunikačného dizajnu (spoločný projekt FA a FIIT STU) a národný kontraktor projektu ERASMUS Joint Degree in Media Development Engineering (6 krajín EÚ).

Bol členom Rady špecialistov č.2 pre technické prostriedky a člen pracovnej skupiny č.3 pre súčiastkovú základňu počítačov SMEP (Moskva), člen odbornej skupiny akadémií vied krajín RVHP RG 18 pre počítačovú grafiku a spracovanie obrazu (1987-1990), člen general jury (2000-2002 Rakúsko) a grand jury (2001 Francúzsko) súťaže EUROPRIX MULTIMEDIA o najlepší multimedálny project v Európe. Člen a predseda poroty súťaže SlovakPrix Multimédia o najlepší slovenský multimediálny produkt (2002-2005), national expert súťaže multimedia World Summit Award (2007).

Bol členom ACM, Eurographics, vo výbore (Board of directors) International Society for Computational Modelling of Creative Processes (SanFrancisco, USA), IEE (slovenská sekcia), a člen advisory board projektu E-Content plus.

Je členom Slovenskej informatickej spoločnosti a člen korešpodent European Academy of Digital Interactive Media (Utrecht, Holandsko).

OCENENIA

Ocenenie SAV za návrh LSI UART (1976), cena SAV za vedeckopopularizačnú činnosť (1986), piate miesto zo 70 exponátov na výstave Festival 2001 v PKO Praha, grafická stanica KODIS (1987), grant spoločnosti EUROGRAPHICS a firmy Silicon Graphics (1991), grant ACM SIGGRAPH za projekt vyučovania počítačovej grafiky na umeleckých školách (10 celosvetovo, 2 z Európy, 1992), poďakovanie dekana FIIT STU za aktivitu pri získavaní financovania výskumných projektov (2005), diplom IEEE Computer Society za vedenie študentov FIIT STU a ich umiestnenie vo finale súťaže CHC61 Web Programming Competition (2007).

 

 
Naspäť hore