doc. JUDr. Július Kováč, CSc. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Vedúci Ústavu teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Pracovisko: Fakulta práva

VZDELANIE

je absolventom Právnickej fakulty UK Bratislava, kde získal taktiež titul JUDr., na Kyjevskej štátnej univerzite T. G. Ševčenka v r. 1983 titul kandidát vied a v r. 1989 titul docent.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pedagogickú aktivitu sústreďoval na problematiku politického systému  spoločnosti, štátu a jeho princípov a v súčasnosti je to problematika volieb a volebných systémov a teórie práva.  V rokoch 1995-2003 pôsobil ako prodekan pre pedagogicko-výchovnú činnosť denného i externého štúdia na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, od r.2003-2005 pôsobil ako dekan Fakulty práva UMB.  Od r. 2005 – 2011 zastával funkciu prodekana pre celoživotné vzdelávanie a rozvoj Fakulty práva BVŠP.

PRAX

Slovenská vysoká škola technická v Bratislave v rokoch 1976-1995 ako docent na Katedre spoločenských vied. UMB Právnická fakulta v Banskej Bystrici v rokoch 1995-2005 Katedra teórie práva, ako prodekan, dekan.  PEVŠ v rokoch 2005-2011 ako docent, prodekan, od r. 2011 ako vedúci  ústavu teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

je spoluautorom vysokoškolských skrípt, recenzentom viacerých študijných materiálov, ako aj autorom 5 –tich domácich a 5-tich zahraničných vedeckých prác, je členom vo viacerých vedeckých radách a iných odborných orgánoch  s pôsobnosťou SR.

 

 
Naspäť hore