Doc. JUDr. KATARÍNA CHOVANCOVÁ, PhD., LL.M., MCIArb.

 
 

Funkcia: Docent, pedagóg

Pracovisko: Fakulta práva

Doc. Katarína Chovancová pôsobí ako docentka na ústave medzinárodného a európskeho práva. V rámci svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na medzinárodnú investičnú a obchodnú arbitráž, medzinárodné investičné právo a medzinárodné hospodárske právo. Od r.2015 je členkou Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ.

VZDELANIE


Je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave (1998) a absolventkou Queen Mary College, University of London. V r.1999 až 2003 získala Cambridge University Certificate in Business English (BEC 2,3), Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE).  V r.2001 získala doktorát (JUDr.) a v r.2005 vedecko akademickú hodnosť PhD. v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V r.2011 zavŕšila postgraduálne štúdium na Queen Mary College, University of London získaním PG LL.M. v medzinárodnom rozhodovaní sporov s vyznamenaním. S problematikou medzinárodnej arbitráže sa oboznámila v bankovej právnej praxi (NBS, OTP, VÚB), v priebehu ktorej absolvovala odborné stáže v Bruseli, v Luxemburgu a v Londýne (1998-2005). V súčasnosti pokračuje v postgraduálnom štúdiu na Queen Mary College, University of London /PG Diploma in International Business Law/.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na Akadémii Policajného zboru pôsobila v rokoch 2005-2007. V r.2005-2010 prednášala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (hosťujúci pedagóg, neskôr výskumný pracovník).  Doc. Chovancová prednášala v Rakúsku, v USA a v Egypte (CILS), na Reykjavik University (Island), Mykolas Romeris University (Litva) a St.Petersburg University v Ruskej federácii (medzinárodná investičná a obchodná arbitráž, medzinárodné hospodárske právo). Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od r.2008.

PRAX


Praktické právnické skúsenosti v oblasti tvorby bankovej legislatívy nadobudla ako právnik - špecialista ústredia Národnej banky Slovenska (1998-1999). V rokoch 1999 až 2000 pracovala ako výkonná právnička núteného správcu Investičnej a rozvojovej banky. Svoju doterajšiu prax zavŕšila na ústredí VÚB banky, kde pôsobila na právnom odbore v oblasti medzinárodných vzťahov, prípravy privatizačných zmlúv a úverových zmlúv so zahraničnými partnermi (2000-2005). Ďalšie praktické skúsenosti získala  ako rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (2008-2009).
Od r.2014 je členkou Chartered Institute of Arbitrators v Londýne (CIArb), od r.2008 členkou Congress of Fellows Center for International Legal Studies v Salzburgu (CILS). Je súčasne členkou České společnosti pro mezinárodní právo (ČSMP) a Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP).

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Doc. Chovancová je autorkou  troch vedeckých monografií (VEDA, vydavateľstvo SAV), dvoch dvojjazyčných učebníc (Eurokódex), a vyše stovky štúdii, venovaných medzinárodnej investičnej a obchodnej arbitráži, ako aj medzinárodnému investičnému a hospodárskemu právu, vydaných  v SR, ČR, v USA, v Rakúsku a v Holandsku (Yorkhill, Kluwer, Intersentia).

 
Naspäť hore