Doc. JUDr. PhDr. PETER POTASCH, PhD.

 
 

Funkcia: dekan Fakulty práva, docent Ústavu verejného práva Fakulty práva

Pracovisko: Fakulta práva

Doc. Potasch je uznávaným odborníkom na správne právo a angloamerický právny systém. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy prednáša primárne správne právo hmotné, správne právo procesné a európske správne právo. Je členom Vedeckej rady FP PEVŠ a do mája 2015 pôsobil tiež ako prodekan FP PEVŠ pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy.

VZDELANIE

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003). Doktorát (PhDr.) získal aj na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore politológia. Dôležité poznatky z oblasti európskeho práva získal počas štúdií na Právnickej fakulte Erasmovej Univerzity v Rotterdame. Patrí medzi najmladších docentov na Slovensku.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Doc. Potasch prednáša okrem Paneurópskej vysokej školy taktiež na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity. Ako hosťujúci prednášajúci vystúpil na viacerých európskych univerzitách. Vďaka intenzívnej spolupráci s britskými súdmi, sprostredkúva na ne študijné pobyty a exkurzie pre študentov FP PEVŠ.

PRAX/FUNKCIE

Doc. Potasch je zároveň aktívnym advokátom, členom Slovenskej advokátskej komory. Okrem pedagogickej činnosti a výkonu advokátskej praxe je tiež členom osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre rozhodovanie vo veciach rozkladov, členom pracovnej skupiny pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania a členom Disciplinárnej komisie Slovenskej komory exekútorov, do ktorej ho menoval minister spravodlivosti Slovenskej republiky. 

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Doc. Potasch je autorom, resp. spoluautorom viacerých vedeckých a odborných článkov, skrípt, monografií a iných publikačných výstupov. Je tiež stálym členom Rady Učenej právnickej spoločnosti.

Pôsobí vo viacerých redakčných radách - vrátane vedeckého časopisu „Central and Eastern European Legal Studies“ vydávaného Európskou organizáciou verejného práva so sídlom v Aténach, v odbornom časopise „Magister Officiorum“, vo vedeckom časopise „The Modern Lawyer“ (Ruská federácia), je členom recenzného výboru „The Journal of Modern Science“ (Poľsko) a i. Doc. Potasch je tiež hodnotiteľom/posudzovateľom vedeckých projektov podporovaných napr. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj projektov podporovaných Kongresom Spojených štátov amerických (grantová schéma: National Endowement for Democracy).

 
Naspäť hore