doc. Mgr. ELENA LISÁ, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Dekanka fakulty

Pracovisko: Fakulta psychológie

Doc. Lisá je odborníčkou na pracovnú psychológiu, a práve tá je jej doménou na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej škole, kde prednáša na témy psychodiagnostika v práci, osobnosť v práci, psychodiagnostika manažérov, osobnosť manažéra, zvládanie záťaže, motivácia k výkonu.

VZDELANIE

Je absolventkou psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2001), kde získala aj doktorát (PhD.- 2006). Docentkou sa stala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore sociálna psychológia a psychológia práce (2010). Formálne vzdelanie si priebežne dopĺňa certifikovanými domácimi a zahraničnými kurzami, napríklad Dale Carnegie Training®: High Impact Presentation, Core Competencies; Hogrefe Testcentrum: Certifikačný kurz GPOP; Euroguidance SK-NL: CH-Q švajčiarsky kariérový kvalifikačný program; Coachingplus: Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch.

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Svoje vedecko-pedagogické pôsobenie začala doc. Lisá na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP, 2002-2010) v Bratislave a na Filozofickej fakulte UCM v Trnave (2002-2004). Od roku 2006 prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Je členkou Slovenskej psychologickej spoločnosti, vedeckých rád FF UCM, FSEV UK, FPs PEVŠ, riešiteľkou a posudzovateľkou výskumných projektov. Je autorkou dvoch monografií (Psychologické testovanie v práci; Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ), spoluautorkou národných úprav psychodiagnostických testov a dotazníkov (WISC-III SK - Wechslerova inteligenčná škála pre deti; Dotazník typológie osobnosti – GPOP; Dotazník motivácie k výkonu – LMI).

Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy sa venuje modernej pracovnej psychológii, psychológii osobnosti a psychodiagnostike. Zároveň bola prodekankou pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy. Od roku 2016 je dekankou Fakulty psychológie PEVŠ.

PRAX

V začiatkoch svojej kariéry pôsobila v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Banskej Bystrici a následne pracovala ako školská psychologička na ZŠ v Svätom Jure. Ako odborný konzultant v otázkach psychologického hodnotenia pracovníkov spolupracovala s viacerými organizáciami (Armstrong Competence Consulting, Dopravný podnik, Life Coaching Institute, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Weastra ai.). Ako lektor prezentačných zručností pracovala pre organizácie Dale Carnegie Training®, ADAMAS Coaching & Consulting a ako lektor psychodiagnostických zručností pre psychodiagnostické vydavateľstvo Hogrefe-Testcentrum.

 

 
Naspäť hore