Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

 
 

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Fakulta psychológie

Doc. Eva Szobiová, pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ ako vedúca Ústavu všeobecnej psychológie. Je garantkou bakalárskeho študijného programu Psychológia v dennej aj externej forme v rámci študijného odboru 3.1.9. Psychológia (aktuálne rozšírené o ponuku zamerania Multikultúrna tolerancia) a spolugarantkou doktorandského programu 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia.

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA

2000 – habilitácia v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1984 – vedecká hodnosť CSc. (v súčasnosti PhD.) v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1982 – titul PhDr. v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1973 – 1978 – štúdium psychológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave

DOTERAJŠIE PRACOVISKÁ

Ústav všeobecnej psychológie, Fakulta psychológie PEVŠ (od r. 2011)
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave (1990 – 2013)
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislave (1978 – 1990)

VEDECKÁ ORIENTÁCIA

Psychológia tvorivosti, inteligencie a nadania, Pedagogická a edukačná psychológia, Pozitívna psychológia
Počet ukončených doktorandov: 6

VÝSKUMNÉ AKTIVITY A GRANTOVÉ PROJEKTY

Ako súčasť vedeckovýskumnej činnosti vypracovala viaceré psychologické intervenčné programy na rozvoj tvorivosti a overila ich efektívnosť v prirodzených podmienkach škôl a zariadení pre deti a mládež vychovávané mimo rodiny. Programy sa používajú aj v materských školách v Českej republike. Je spoluautorkou „Programu stimulácie tvorivých schopností detí predškolského veku“ (Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, 2004), knihy „Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí“ (Praha, Portál, 2007, 2014), ktorá vychádza zo súčasného Rámcového vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie v ČR a predstavuje ucelený program na stimulovanie tvorivých schopností, inteligencie a ďalších kompetencií dieťaťa. Je spoluautorkou národných úprav psychodiagnostických testov (GMA - Hodnotenie managerských predpokladov, 1993; Torranceho figurálny test tvorivého myslenia, 2008).
Riešila rad výskumných úloh a grantových projektov. Výber z nich:
Spoluriešiteľka projektu Kreatogénne prostredie, jeho tvorba a bariéry. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 2/ 1028/96, riešená v ÚEP SAV Bratislava, zaradená v kategórii A, v r. 1994-1996.
Spoluriešiteľka projektu Tvorivá osobnosť a jej sociálna kompetencia. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 2/4116/98, riešená v ÚEP SAV Bratislava v r. 1997- 1999.

Zodpovedná riešiteľka projektu Efektívnosť nového prístupu k výberu študentov na vysoké školy - zaradenie psychologických skúšok. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 1/ 4152/97, riešená na FFUK Bratislava v r. 1997 – 1999.
Spoluriešiteľka projektu Tvorivosť a androgýnia v interpersonálnom kontexte. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 2/7163/22, riešená v ÚEP SAV Bratislava v r. 2000 – 2002.
Spoluriešiteľka projektu Komplexné vnímanie architektonického prostredia. Grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 1/1147/04 (162/04), riešená na Fakulte architektúry STU Bratislava r. 2004-2006.
Spoluriešiteľka projektu Príprava učiteľov I. stupňa ZŠ na zvládanie agresie a násilia žiakov uplatnením preventívneho programu SECOND STEP. Grantová úloha v rámci KEGA, č. projektu 3/2051/04, riešená na Katedre psychológie FFUK Bratislava r. 2004-2006.
Spoluriešiteľka projektu Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov v štúdii PISA 2003- 2006. OECD Programme for International Student Assessment. Štátny Pedagogický ústav Bratislava, 2006.
Zodpovedná riešiteľka projektu Životný štýl, reziliencia a tvorivosť slovenských adolescentov v kontexte alerovskej psychológie. (grantová úloha v rámci VEGA, č. projektu 1/0392/11 riešená na Katedre psychológie FFUK Bratislava r. 2011 – 2013.
Spoluriešiteľka projektu Operačný program Vzdelávanie pri riešení výskumnej úlohy k modernizácii vysokoškolského vzdelávania pod názvom Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy NFP 26140230012 (r. 2012 – 2015).

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Vydala vedecké monografie, vysokoškolskú učebnicu, vedecké štúdie a odborné práce, príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch u nás a v zahraničí.
(niektoré z publikácií)
Szobiová, E.: Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Stimul, Bratislava, 1999. 282 s., ISBN 80-88982-05-7.
Szobiová, E.: Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Chápanie, zisťovanie a rozvíjanie tvorivosti. 2. vydanie doplnené a prepracované vydanie, Bratislava, Stimul, 2004, 371 s. ISBN 80-88982-72-3.
Fichnová, K., Szobiová, E.: Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí: náměty k RVP pro predškolní vzdělávání. Portál, 1. vydanie, Praha 2007, 136 s., ISBN 978-80-7367-323-9. 2. vydanie, Praha 2014, 136 s., ISBN 9788026201953.
Szobiová, E., Koutná, J.: Intelektové a osobnostné aspekty úspešnosti umelecky zameraných adolescentov. In: Kusá, D. a kol. Zjavná a skrytá tvorivosť. ÚEP SAV, Bratislava 2006, Slovak Academic Press, s. 131-152. ISBN 80-88910-21-8.

Szobiová, E.: Súčasné prístupy k tvorivosti a reziliencii. In: Szobiová, E. (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 79- 104. ISBN 978-80-223-3504-01.
Boleková, V., Szobiová, E. Tvorivosť a reziliencia v období adolescencie. In: Szobiová , E. (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 105-117. ISBN 978-80-223-3504-01.
Filkorová, J., Szobiová, E.:Osobnostné charakteristiky, tvorivosť a rezilienciav kontexte tanečného nadania. In: Szobiová , E. (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 119-130. ISBN 978-80-223-3504-01.
Vlčáková, M., Szobiová, E.: Nadanie, tvorivosť a reziliencia skúsených hudobníkov v umeleckom telese. In: Szobiová , E. (Ed.): Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, 131-148. ISBN 978-80-223-3504-01.
Szobiová, E.: Creativity – unraveling the mystery. 1 st ed. Prague: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-564-1.
Koršňáková, P., Heldová, D., Kašiarová, N., Kuklišová, M., Swan, M., Szobiová, E.: Čitateľská gramotnosť slovenských žiakov v štúdii PISA 2003. OECD Programme for International Student Assessment. Bratislava, ŠPÚ, 2006. 85s. ISBN 80-85756-96-X.
Fichnová, K., Szobiová, E.: Program stimulácie tvorivých schopností detí predškolského veku: príručka pre učiteľky materských škôl. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2004, 1. vydanie, 74 s., ISBN 80-8052-215-4.
Szobiová, E.: Fenomén tvorivosti - základné pojmy a ich chápanie v retrospektíve a dnes, Československá psychologie, 42, 1998, č. 6, s. 525 – 534.
Szobiová, E.: Vzťah tvorivosti a inteligencie: prieniky, podobnosti a odlišnosti. Československá psychologie, 45, 2001, č. 4, s. 323 – 337.
Szobiová, E., Fichnová, K.: Self-rating Scale of Pro-creatively Oriented Personality (SRSCP-KG) Adapted for Kindergarten Teachers in Relation to Creative Achievements. Studia Psychologica, 45, 2003, 4, pp. 307 – 321.
Szobiová, E.: The Five Personality Dimensions in Relation to Creative Thinking of Adolescents. Studia psychologica, 48, 2006, 3, pp. 241-250.
Szobiová, E.:Birth Order, Sibling Constelation, Creativity and Personality Dimensions of Adolescents. Studia Psychologica, 50, 2008, 4, pp. 371-381.
Szobiová, E.: Sociálne prostredie a tvorivosť. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 33, 1998, č. 3, s. 223 – 231.
Szobiová, E.: Tvorivosť dievčat/žien a chlapcov/mužov v širších súvislostiach. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, 1, s. 1 – 16. ISSN 0555-5574.
Szobiová, E., Kuklišová, M.: PISA a čitateľská gramotnosť našich 15-ročných v súčasnom svete informácií. Pedagogická revue, 58, 2006, č. 4, s. 435 – 441.
Szobiová, E., Šuplatová: Tvorivosť a osobnosť nadaných detí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 41, 2006, 3, s. 195-208.
Szobiová, E., Zborteková, K.: Logické uvažovanie, vizuálno-priestorová predstavivosť a tvorivé vnímanie adolescentov so sluchovým postihnutím. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 41, 2006, 4, s. 287-302.
Szobiová, E.: Osobnosť a tvorivosť v adlerovskej psychológii. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, s. 5- 25.
Szobiová, E., Uhlíková, M.: Výchovný štýl v rodine a detská tvorivosť. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 44, 2009, 1, s. 3 – 21.
Boleková, V., Szobiová, E.: Osobnosť rezilientného adolescenta a jeho zmysel pre humor. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 47, 2013, 3, 250-263.
Szobiová, E.: Some psychological factors of creative development in family constellation: intelligence and personality traits of artistically - technically gifted adolescents. Creative and knowledge society. International Scientific Journal, 2, 2012, 2, 70-89. ISSN 13384465.
Szobiová, E.: Child Creativity in the Context of Education at Standard and Alternative Schools in Slovakia. ACTA technologica Dubnicae. Dubnica Technological Institute. 4, 2014, 1, 19 – 26. ISSN 1338-3965.
Szobiová, E. Osobnostné atribúty reziliencie a tvorivosti v období nástupu na vysokoškolské štúdium. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 49, 2015, (1-2), 143 – 160.
Szobiová, E. Creativity in the organizational environment. ACTA technologica Dubnicae. Dubnica Technological Institute. 5, 2015, 2, 69 - 79. ISSN 1338-3965.
Greškovičová, K., Szobiová, E.: Slovenská verzia dotazníka popôrodného puta. Interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia doktorandov – QUAERE 2015, 25.-29.5. 2015 ČR, Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. - ISBN 9788087952108. - S. 1059-1068 [CD-ROM].

 
Naspäť hore