doc. PhDr. ĽUDOVÍT HAJDUK, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Prodekan pre vedu a výskum

Pracovisko: Fakulta masmédií

Vyštudoval učiteľský odbor dejepis-občianska náuka, doktorandské štúdium absolvoval v odbore systematická filozofia a v r. 2012 sa habilitoval v odbore etika. Ako vysokoškolský učiteľ pôsobil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V súčasnosti je prodekanom pre vedu a výskum, predsedom odborovej komisie, spolugarantom pre doktorandské štúdium a habilitačné a vymenúvacie konania v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy

Ako hosťujúci docent a vedecký pracovník pôsobil na Univerzite v Salzburgu, na Univerzite v Cottbuse, absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty (v Aachene v Nemecku, v Moskve na Inštitúte A. S. Puškina a v Katoviciach na Inštitúte filozofie). Bol členom Kurikulárnej rady poradného orgánu ministra školstva SR, pôsobil ako podpredseda Vedeckej rady, vedecký tajomník a zástupca riaditeľa v Štátnom pedagogickom ústave a riaditeľ Ruského centra Paneurópskej vysokej školy. Bol šéfredaktorom prestížneho časopisu Pedagogická revue.

Je členom Vedeckej rady Fakulty masmédií PEVŠ, členom vedeckej rady Institute of Roma European Studies of St. Elisabeth University of Health and Social Work a členom viacerých redakčných rád významných odborných a vedeckých časopisov a zborníkov. Aktívne sa zúčastňuje na významných medzinárodných konferenciách doma a v zahraničí nielen ako člen vedeckých, programových výborov a vedúci sekcií , ale aj ako prednášajúci (USA, Indonézia, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, ČR a mnohé ďalšie). Vedecky sa orientuje na problém interdisciplinarity v teórii médií, etiku médií, podnikateľskú a manažérsku etiku ako aj metodológiu vied. Je autorom dvoch vedeckých monografií, desiatok odborných vedeckých štúdií, skrípt a učebných textov doma a v zahraničí. V súčasnosti pôsobí aj ako hosťujúci profesor na Sales Management Academy Vienna (Austria) a mimoriadny profesor St. Elisabeth University of Health and Social Work.

Významné publikácie:

HAJDUK, Ľ. 2014. A problem of responsibility in media studies. In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. - Leiden : CRC Press, 2014. ISBN 9781138027398. P. 153-159.

HAJDUK, Ľ. 2009. Filozofia spravodlivosti. Bratislava: ŠPÚ, 2009. 104 s. ISBN 978-80-89225-49-1

HAJDUK, Ľ. 2008. Liberalizmus a komunitarizmus. Hľadanie rovnováhy. Bratislava: ŠPÚ, 2008. 74 s. ISBN 978-80-89225-47-7

 

 
Naspäť hore