doc. PhDr. MARTIN KASARDA, Dr.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

Je absolventom Pedagogickej fakulty v Nitre (1991), vyštudoval odbor slovenský jazyk, literatúra a občianska náuka. Už počas vysokoškolského štúdia pracoval ako redaktor renomovaného týždenníka Kultúrny život. Po zániku časopisu postgraduálne študoval teóriu literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave u prof. Valéra Mikulu, štúdiá ukončil prácou o básnickej skupine Osamelí bežci. Pracoval v oblasti reklamy, v roku 1998 sa stal redaktorom, neskôr zástupcom šéfredaktora denníka Národná obroda. Pôsobil vo vedúcich funkciách vo viacerých redakciách (Čas, Formát, ako šéfredaktor v časopisoch GoldCar, Brejk).
Na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy pôsobí od roku 2008. Obhájil tu rigoróznu prácu na tému Semiotika médií a v roku 2013 habilitačnú prácu na tému Od zvádzania k rezistencii: Stratégie získavania publika v masmediálnej komunikácii populárnej kultúry.
V súčasnosti prednáša na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy kreatívne písanie, printové médiá, súčasnú kultúru a umenie a venuje sa aj interpretácii súčasnej populárnej kultúry. Aktívne spolupracuje s denníkom SME a s webovým názorovým portálom www.jetotak.sk. Je pravidelným členom poroty najprestížnejšej žurnalistickej súťaže Novinárska cena.
Okrem toho je úspešným spisovateľom, publikoval román O rozmnožovaní a iných ťažkostiach, zbierky poviedok Dejiny menejcennosti, Polia, Azda posledná večera a iné radosti.

 

Významné publikácie:

KASARDA, M. 2011: Ako H1N1 zmenila médiá, čiže, Antietika pseudomédií a nepripravenosť verejného zdravotníctva na komunikáciu. In: Pediatria: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Roč. 6, (2011), s. 15–16. ISSN 1336-863X
KASARDA, M. 2012. Praktická príučka písania pre profesionálov. Bratislava: Eurokódex, s. r. o., 2012. 208 s. ISBN 978-80-89447-68-8
KASARDA, M. 2013. Od karnevalovej ulice po virtuálny svet. Populárna kultúra a nové médiá. Bratislava: Eurokódex, s. r. o., 2013. 144 s. ISBN 978-80-81550-11-9
KASARDA, M. 2013. Bulvár ako strážca konzervatívnej morálky: hyperbolizácia ako nástroj pri výchove budúcich novinárov. Tabloid, the guardian of conservative morality: hyperbolisation as a tool of education future journalist. In: Sapere Aude 2013. Vol. III, Pozitivní vzdělávání a psychologie [elektronický zdroj]: recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2013. Vol. III, Positive education and psychology : reviewed proceedings of the international scientific conference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 207–212. ISBN 9788090524361.1 CD-ROM.
KASARDA, M. 2013. Infoterrorism and marketing communication used by pharmaceutical companies [Infoterorizmus a marketingová komunikácia farmaceutických firiem. In: Wissenschaftszeitschrift des Studienzentrums Hohe Warte. Sonderausgabe April (2013), s. 67 –70. ISSN 2074-854X
KASARDA, M. 2013. The media environment and anti-vaccination movement (Mediálne prostredie a hnutie proti očkovaniu). Communication and Health, No 2/2013. ISSN 2359-8220.

 
Naspäť hore