Doc. PhDr. STANISLAV ŠTECH, CSc. (Česká republika)

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta psychológie

Doc. Štech je medzinárodne uznávaným odborníkom na školskú psychológiu, ktorú prednáša aj na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy, kde bol tiež členom prípravného výboru vedeckej konferencie „Školský psychológ pre 21. storočie.

VZDELANIE

Je absolventom psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1973-78), kde postupne získaval akademické hodnosti (PhDr., CSc – 1980-83).

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 1983. Začínal na katedre psychológie Pedagogickej fakulty UK v Prahe (1983-1992), od roku 1992 je docentom na katedre pedagogickej a školskej psychológie UK-PedF v Prahe, od roku 1993 katedru vedie. Od roku 2003 je prorektorom Univerzity Karlovej pre rozvoj. V roku 2011 sa stala jedným zo zakladajúcich pedagógov Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.

FUNKCIE

Je alebo bol členom vedeckých rád UK-PedF v Praze (1994 - doteraz), PedF UJEP Ústí nad Labem (1994 - 1997), UK-FHS v Praze (2000 - dosud), VR UJEP (2004- doteraz). Pôsobí v redakcii časopisu Pedagogika (v rokoch 1994-2003 bol vedúcim redaktorom), od roku 1998 je členom redakčnej rady časopisu Recherche et Formation (INRP - Paríž).

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Bol riešiteľom a garantom viacerých projektov s tematikou školskej psychológie v ČR i Francúzsku. Je autorom deviatich a spoluautorom dvoch odborných publikácií na tému pedagogická psychológia, autorom desiatok článkov v odborných médiách.

 

 
Naspäť hore