Ivana Varhaníková

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta informatiky

VZDELANIE

Je absolventkou druhého stupňa vysokoškolského vzdelania Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (2004-2009). V tej istej inštitúcii obhájila aj rigoróznu prácu a získala titul doktor prírodných vied (RNDr.) (2010) a následne tam absolvovala aj doktorandské štúdium (PhD. – 2013).

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 2010. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa venuje výučbe počítačovej grafiky, dizajnu webstránok, animácie a tvorby virtuálnych prostredí. Od roku 2013 do 2015 spolupracovala na riešení vedecko-technického projektu Comeniana. Od roku 2015 pôsobí na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy, kde vyučuje predmet Modelovanie a animácia (maa.nais.sk)..
V rámci pedagogickej činnosti už niekoľko rokov spoluorganizuje vedeckú konferenciu Spring Conference on Computer Graphics (sccg.sk) a seminár pre študentov Central European Seminar On Computer Graphics for students (cescg.org).

Samostatnú kapitolu tvorí organizácia celoslovenského podujatia pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl s názvom Virtuálna realita bez hraníc (vrbh.sk). Táto konferencia je zameraná primárne na zvýšenie záujmu žiakov a študentov o prírodovedné predmety.

 

 
Naspäť hore