Prof. JUDr. gen. JAROSLAV IVOR, DrSc. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: profesor Ústavu verejného práva Fakulty práva

Pracovisko: Fakulta práva


Prof. Ivor je jedným z najuznávanejších slovenských odborníkov na trestné právo. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je garantom bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Právo a doktorandského štúdia v odbore Trestné právo. Prednáša trestné právo hmotné a procesné, Rozhodovanie v trestnom práve, Repetitórium z trestného práva.

VZDELANIE

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1977), kde získal i doktorát (JUDr.), titul kandidáta právnych vied (CSc.) a docentúru (Doc.). Profesorom sa stal počas pôsobenia na Akadémii PZ (2004). Titul doktora právnych vied získal na Paneurópskej vysokej škole (2011). V rokoch 1996-1998 absolvoval stáže na PFA v Münsteri k tematike organizovaného zločinu a k zefektívneniu práce polície odhaľovaní a dokumentovaní tejto činnosti.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na Akadémii Policajného zboru pôsobil v rokoch 1995-98 a 2001-2007. Na Paneurópskej vysokej škole je činný od roku 2004, v rokoch 2007 až 2016 bol dekanom Fakulty práva PEVŠ. Prezident SR vymenoval prof. Ivora v roku 1994 do hodnosti generála. Je členom vedeckých rád na štyroch vysokých školách, okrem Paneurópskej vysokej školy tiež napr. na Právnickej fakulte UK v Prahe, a Akadémii PZ v Bratislave. Od 1. 5. 2016 je hosťujúcim profesorom Univerzity Karlovej v Prahe.

PRAX

Na Ministerstve vnútra SR pôsobil ako Riaditeľ úradu vyšetrovania Policajného zboru aj ako generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností (1998-2001). Za svoju služobnú činnosť získal najvyššie vyznamenania Ministerstva vnútra SR a Ministerstva vnútra ČR. Podieľal sa na legislatívnych úpravách ako člen komisií pre trestné právo legislatívnej rady vlády ČSFR (1990-1992) a komisií pre rekodifikáciu trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR v rokoch 1993-1999). Bol riešiteľom viacerých vedecko-výskumných úloh z oblasti trestného práva a kriminalistiky.

FUNKCIE

Je predsedom komisie pre právne vedy Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti. Je členom štyroch redakčných rád odborných časopisov v Slovenskej a Českej republike.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prof. Ivor je autorom a spoluautorom desiatich monografií, viacerých učebníc a učebných textov, desiatok štúdií a odborných článkov v odborných periodikách v SR i zahraničí.

 

 
Naspäť hore