prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: profesor – vedúci oddelenia trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Ústavu verejného práva Fakulty práva

Pracovisko: Fakulta práva

VZDELANIE:
01. septembra 1995 - 30. júna 1999 - Mgr. Bezpečnostné služby Akadémia Policajného zboru , Sklabinská 1, 83517 Bratislava
01. júna 2000 - 03. decembra 2003 - PhD. Kriminalistika, kriminológia, Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská ul. č. 1, 83517 Bratislava
15. marca 2001 - 19. septembra 2002 - doplňujúce vzdelanie na získanie pedagogickej spôsobilosti, Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská ul. č. 1, 83517 Bratislava
12.decembra 2005 - Docent v odbore bezpečnostné služby, Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská ul. č. 1, 83517 Bratislava
28. novembra 2011 - profesor v odbore trestné právo , Paneurópska vysoká škola Tomášikova 20, 82102 Bratislava

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
15. októbra 1999 - 31. januára 2005 – odborný asistent, Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1, 83517 Bratislava
01. februára 2005 - 31.augusta 2007 - vedúci katedry trestného práva, Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1, 83517 Bratislava
01. marca 2006 - 30. apríla 2011 docent, Ústav verejného práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola Tomášikova 20, 82102 Bratislava
1. mája 2011 – trvá profesor, Ústav verejného práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola Tomášikova 20, 82102 Bratislava

PRAX: Je spolugarantom doktorandského štúdia v odbore Trestné právo. Prednáša Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Aplikované trestné právo, Repetitórium z trestného práva a Európske trestné právo vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia na Fakulte práva PEVŠ v Bratislave.

FUNKCIE, OCENENIA: Je členom vedeckých rád Paneurópskej vysokej školy a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Je tiež členom redakčnej rady časopisu Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a členom redkačnej rady vydavateľstva Leges, Česká republika. Je členom odborových komisií pre obhajoby doktorandských prác v odbore trestné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnava, Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Každoročne je predsedom komisie pre štátne skúšky z predmetu Trestné právo, členom komisií pre obhajobu dizertačných prác, členom komisií pre habilitačné konanie alebo oponentom na právnických fakultách v Slovenskej a Českej republike. V novembri 2013 bol ministrom spravodlivosti vymenovaný za člena pracovnej skupiny pre tvorbu legislatívy a implementáciu projektu elektronického monitorovania. V roku 2015 bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny MS SR pre prípravu Európskej siete pre práva obetí a v roku 2016 za člena pracovnej skupiny MS SR  k príprave transpozície smernice ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:
Bol riešiteľom viacerých vedeckovýskumných úloh. V súčasnosti je riešiteľom vedecko-výskumného projektu „Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky“, ktorý je financovaný z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Aktívne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch s trestnoprávnou problematikou alebo problematikou „trestného práva EÚ“. Je autorom resp. spoluatorom niekoľkých učebníc, monografií, komentárov k Trestnému zákonu a Trestnému poriadku, niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov z oblasti trestného práva a trestného práva EÚ.

 
Naspäť hore