Mgr. Ivan Sečík, CSc.

 
 

Funkcia: pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

Je absolventom Fakulty žurnalistiky Leningradskej univerzity (1975), kde absolvoval aj internú vedeckú ašpirantúru (1979). Na Fakulte žurnalistiky Moskovskej univerzity obhájil dizertačnú prácu (1980). V rokoch 1989 – 1995 absolvoval študijné pobyty v Spolkovej republike Nemecko (Heidelberg, Wiesbaden, Saarbrucken). Pracoval ako výskumný pracovník a riaditeľ Novinárskeho študijného ústavu (1984 – 1996), generálny riaditeľ Národného centra mediálnej komunikácie (1997 – 1998), riaditeľ odboru (centra) mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu (2000 – 2006). V rokoch 2010 – 2012 bol vedúcim ústavu mediálnych štúdií a prodekanom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. Ako stály delegát zastupoval Slovensko v Riadiacom výbore pre médiá Rady Európy (1996 – 1998). Spolupracoval s Ústavom politických vied SAV na riešení úlohy Ideové línie a zdroje slovenskej politiky v rámci štátneho programu výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti a riešení výskumného projektu VEGA pod názvom Od persuázie (presviedčania) k manipulácii v politickej a masmediálnej komunikácii.
V súčasnosti prednáša na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Predmetom jeho odborného a  výskumného záujmu sú teoretické a metodologické otázky žurnalistiky a systému prostriedkov masovej komunikácie, mediálne právo, masmediálna politika a regulácia na národnej, európskej i medzinárodnej úrovni, výskum mediálnej komunikácie a verejnej mienky.

Významné publikácie a odborné práce:
 

Adresár médií Slovenskej republiky. Bratislava, Národné centrum mediálnej komunikácie 1998, 488 s. (v spoluautorstve)
Verejnosť o roli médií v politickom systéme spoločnosti. Vybrané výsledky sociologického výskumu. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2004, 247 s.
Vývoj systému prostriedkov masovej komunikácie na Slovensku po roku 1989. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2005, 68 s.
Verejnoprávne médiá v Európe a na Slovensku. In: Zborník z medzinárodného odborného seminára Súčasnosť a budúcnosť verejnoprávneho rozhlasu na Slovensku. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2005, s. 6 – 24
Európsky model verejnoprávneho vysielania. In. Otázky žurnalistiky. ISSN 0322-.7049, 2006, roč. 49, č. 3-4, s. 164-176
Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti. In. Studia Politica Slovaca, 2008, Roč. 1, č. 1, s. 21-53
Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava, VEDA 2014. 352 s. ISBN 978-80-224-1425-8. (spoluzostavovateľ)
Prostriedky masovej komunikácie a  masmediálna politika na Slovensku. In. Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava, VEDA 2014, s. 38-44.

 
Naspäť hore