doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

 
 

Funkcia: Prodekan pre vzdelávanie a styk s verejnosťou

Pracovisko: Fakulta ekonómie a podnikania

Doc. Dudáš sa špecializuje na skúmanie medzinárodných hospodárskych vzťahov a svetového hospodárstva. Na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobí ako prodekan pre vzdelávanie a styk s verejnosťou a prednáša predmety medzinárodné hospodárske vzťahy a priame zahraničné investície.

VZDELANIE

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2005 úspešne obhájil aj svoju doktorandskú dizertačnú prácu. Docentúru získal v roku 2011 na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ v odbore medzinárodné podnikanie. Počas svojho štúdia absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Doc. Dudáš pôsobí už od roku 1999 ako vysokoškolský pedagóg, pričom počas svojej kariéry vyučoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Univerzite Jána Selyeho v Komárne a na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ. Od roku 2013 pôsobí vo vedení Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ a momentálne je prodekanom pre vzdelávanie a styk s verejnosťou.

FUNKCIE

Je členom vedeckej rady Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ a Ekonomickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje najmä medzinárodným hospodárskym vzťahom, pričom sa špecializuje na oblasť priamych zahraničných investícií a národnej konkurencieschopnosti. V poslednom období sa venuje vývoju národnej konkurencieschopnosti štátov strednej Európy a vplyvu priamych zahraničných investícií na ekonomiku Slovenska.

 

 
Naspäť hore