PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

 
 

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Fakulta psychológie

Na Fakulte psychológie pôsobí ako prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a medzinárodne vzťahy.

VZDELANIE:

1986 - promovaný psychológ v študijnom odbore psychológia

1988 - PhDr. štátna rigorózna skúška v študijnom odbore psychológia

2011 - PhD. v odbore sociálna psychológia a psychológia práce

PEDAGOGICKÁ ORIENTÁCIA:

Poradenská psychológia, Proces psychologického poradenstva, Prezentačné a komunikačné zručnosti, Komunikácia s verejnosťou, Efektívna komunikácia, Odborná prax.

VEDECKÁ ORIENTÁCIA:

Psychodiagnostika manažérov, Psychodiagnostika žiakov a pedagógov, Sociálne kompetencie.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ - SÚHRN:

Príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch na témy: Škola ako firma, Personálny manažment školy, Školská verzus firemná kultúra, Preventívne a intervenčné program v škole – záškoláctvo, kiberšikana, vandalizmus.

Vysokoškolské skriptá

Personnel guidelines for school management [Pokyny k personálnemu riadeniu školy] / Desanka Kanderová, Beáta Dvorská. - 1. vyd. - Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. - 61 s. [3,26AH] : il. -ISBN 978-80-89731-01-5.

Kapitoly vo vysokoškolskej učebnici

Prevention and intervention programmes [Prevencia a intervenčné programy] / Eva Gajdošová, Desanka Kanderová, Beáta Dvorská. - 1. vyd. - Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. - 81 s. [4,27AH] : il. - ISBN 978-80-89731-06-0.

Príspevky vo vedeckých zborníkoch medzinárodných konferencií

Organizačná kultúra školy / Desanka Kanderová.

In: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej

konferencie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - ISBN 9788022334839. - S. 198-204. – 1 CD-ROM.

Škola ako firma / Desanka Kanderová.

In: Psychologické aspekty kvality školy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Nitra : Polymedia, 2013. - ISBN 9788097076412. - S. 74-82.

Záškoláctvo - sociálne determinanty a sociálne dôsledky záškoláctva / Desanka Kanderová.

In: Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy. - Nitra : Polymedia, 2014. – ISBN 9788089453054. - S. 163-172.

Recenzie

Psychologické aspekty pôsobenia mladých nadaných manažérov. (edit. Lisá, E., Kanderová, D.)

Medzinárodná konferencia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, 158 s. Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru. ISBN 978-80-223-2705-3

 
Naspäť hore