PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 
 

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Fakulta psychológie

PEDAGOGICKÁ ORIENTÁCIA:

Psychodiagnostika detí a mládeže, Výcvik v skupinovej intervencii, Odborná prax, Príprava experienciálneho vzdelávacieho projektu, Sociálnopatologické javy na školách, Aplikácia psychologických metód v poradenstve.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:

Roľková,H. 2011. Sociálno-psychologický výcvik ako nástroj rozvoja sociálno-psychologickej kompetencie v edukácii dospelých. In Acta andragogica 2, roč.2. Bratislava: UK, s.109-116. ISBN 978-80-970595-2-1.

Roľková,H. 2013. Rozvoj sociálno-psychologickej kompetencie v edukácii dospelých. In Vzdelávanie dospelých, XVI, 2013, č.56, s.19-26. ISSN 1335-2350.

Roľková,H. 2013. Východiská a súčasný stav sociálno-andragogického poradenstva na Slovensku. In Acta andragogica 3, roč.3. Bratislava: UK, s.197-211. ISBN 978-80-223-3369-6.

Roľková,H. 2014. Realizácia intervenčných rozvíjajúcich programov v podmienkach školy. In: Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy. - Nitra : Polymedia, 2014. - ISBN 9788089453054. - S. 71-76.

Roľková,H. 2014 Sebapoškodzovanie – automutilácia. In: Sociálna prevencia : informačno-vzdelávací bulletin. - ISSN 1336-9679. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 22-23.

Roľková,H. 2014 Selected sociopathic phenomena and possibilities for their prevention. Vydané z projektu OPV, PEVŠ, ForPress Nitrianske tlačiarne, 60s., ISBN 987-80-89731-04-6.

FUNKČNÉ ZARADENIE:

odborný asistent - pedagóg, organizačný garant špecializačného kontinuálneho vzdelávania - Supervízor pre psychológov v školách a školských zariadeniach.

 
Naspäť hore