PhDr. KATARÍNA HENNELOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Pracovisko: Fakulta psychológie

K. Hennelová pôsobí na Fakulte psychológie ako prodekanka pre pedagogickú činnosť. Je uznávanou odborníčkou v oblasti mediácie. Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy prednáša vývinovú a pedagogickú psychológiu, sociálne postoje, konflikty a ich riešenie.

 

VZDELANIE

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (1975-79), kde získala aj doktoráty (PhDr., PhD. – 1982-86). Vzdelanie si priebežne doplňovala tematickými kurzami – Skupinové formy práce v psychologickom poradenstve, Diagnostika a výcvik v poradenstve, certifikačný kurz KAI, Kurz efektívneho vyjednávania a mediácie, Odborná príprava mediátora.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 1990. Začínala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (1990-2004), od roku 2004 pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a v roku 2011 sa stala jedným zo zakladajúcich pedagógov Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Podieľala sa na 33 odborných publikáciách, zostavila slovenské vydanie testov Ravenove progresívne matice štandardné, je autorkou prekladu Testu kognitívnych schopností.

Hovorí anglicky a rusky.

Hennelová, K. (v tlači). Výkon v testoch schopností a pozornosti a prospech študentov

vysokej školy. In 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti (5 p.). Bratislava.

Hennelová, K. (v tlači). Diagnostika kognitívnych schopností. In Mladý nadaný manažér

typu High - Potential v sociálnom systéme organizácie (pp. 138-154). Bratislava:

Univerzita Komenského v Bratislave.

Hennelová, K., Paulusová, M. (2011). Koncentrácia pozornosti a subjektívne prežívanie

pracovnej záťaže v podmienkach dvojsmennej prevádzky. In B. Šmajsová Buchtová, V.

Kulhavý, J. Procházka (Eds.), Konference psychologie práce a organizace 2011 (8 p.).

Brno: Masarykova Univerzita.

Hennelová, K. (2010). Porovnanie kognitívnej úrovne žiakov ZŠ s odstupom 18

mesiacov. In L. Lovaš, B. Gajdošová, B. Kováčová Holevová (Eds.), Psychologia

Cassoviensis 2008 (p. 339-344). Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach.

Hennelová, K., Lisá, E. (2010). Diagnostika schopností a osobnostných dimenzií

v procese kariérového poradenstva. In: E. Letovancová, E. Vavráková (Eds.), Psychológia

práce a organizácie 2010 (pp. 143-150). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Lisá, E. Hennelová, K. (2010). Osobnostné a demografické súvislosti zvládania záťaže –

efektívnosť a neefektívnosť stratégií zvládania záťaže. In E. Letovancová, E. Vavráková

(Eds.), Psychológia práce a organizácie 2010 (pp. 302-315). Bratislava: Univerzita

Komenského v Bratislave.

Hennelová, K., Kováčová, T. (2010). Hodnotenie pojmov manželstvo a spolužitie bez

uzavretia manželstva u študentov strednej a vysokej školy. In D. Heller, P. Michálek

(Eds.), Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (pp. 218-226).

Praha: PEF ČZU a ČMPS.

Hennelová, K., Kanclířová, B. (2010). Rozdiely v postojoch k domácemu násiliu medzi

tromi národnosťami. Stará Lesná

Hennelová, K., Lisá, E. (2009). Niektoré psychometrické ukazovatele testu APM –

Ravenove progresívne matice pre pokročilých. In D. Heller, M. Charvát, I. Sobotková

(Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni (7 p.). Brno: FSpS MU a ČMPS.

Kollárik Teodor, Lisá Elena, Hennelová Katarína (2009). Manažéri a štyri motivačné typy

osobnosti. In L. Golecká, J. Gurňáková, I. Ruisel (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť

2008 (422-431). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Lisá, E. Hennelová, K. (2009). Pracovná motivácia manažérov - situačné a rodové

aspekty pracovnej motivácie v súvislosti so zvládaním záťaže. Praha

Hennelová, K., Lisá, E. (2009). Možnosti kariérového poradenstva pre študentov VŠ. In I.

Sarmány-Schuller, M. Bratská (Eds.), Premeny psychológie v európskom priestore (409-

413). Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV.

Hennelová, K., Zápražná, M. (2009). Psychodiagnostika v procese kariérového

poradenstva pre stredoškolákov. In Psychologica XL (pp. 295-303). Bratislava: Univerzita

Komenského v Bratislave.

Hennelová, K., Gáliková, M. (2007). Skúsenosti z diagnostiky schopností pri výbere

strednej školy. In E. Naništová, E. Klčovanská (Eds.), Psychológia pre život (p. 164-167).

Trnava: Katedra psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Hennelová, K. (2007). Analýza výkonov rómskych detí v Teste kognitívnych schopností.

In I. Sarmány-Schuller (Ed.), Metanoia - Harmónia človeka (142-146). Trenčín:

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV.

Lisá, E., Hennelová, K. (2007). Psychická pracovná spôsobilosť zamestnancov

s rozdielnou úrovňou zodpovednosti. In I. Sarmány-Schuller (Ed.), Metanoia - Harmónia

človeka (389-392). Trenčín: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV.

Hennelová, K., Lisá, E. (2007). Charakteristiky vysokoškolských študentov podľa

preferovanej pracovnej pozície. In D. Fedáková, M. Kentoš (Eds), Psychológia práce

a organizácie 2007 (134-140). Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.

Lisá, E., Hennelová, K. (2007). Psychologické pozadie profesionálnej orientácie VŠ

študentov. In D. Fedáková, M. Kentoš (Eds), Psychológia práce a organizácie 2007 (141-

146). Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.

Hennelová, K.(2007). Recenzia: Elena Ondrušková, Sociálna práca. Naša univerzita.

Spravodaj Univerzity Komenského, 2007, 5, p.12.

Hennelová, K., Gáliková, M. (2005). Diagnostika kognitívnych schopností pre výberové

triedy ZŠ. In: Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia (pp. 505-509).

Dunajská Streda: Pelikán.

Hennelová, K. (2005). Všeobecná psychológia v študijných programoch FSEV UK. In:

Vedomostná spoločnosť a nové úlohy vysokých škôl (pp. 52-55). Bratislava: Fakulta

sociálnych a ekonomických vied UK.

Hennelová, K.(2004). Percepcia v procese medziľudskej interakcie. In T. Kollárik a kol.,

Sociálna psychológia (pp. 292-307). Bratislava: UK.

Hennelová, K. (1999). Posudzovanie kognitívnych schopností žiakov. In V. Bačová (Ed.),

Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. Košice: FFPU.

Vonkomerová, K. (1989). Analýza interakcie učiteľky a detí v materskej škole. In Bulletin

PsÚ. Výskumné správy (pp. 39-40). Praha: Psychologický ústav ČSAV.

Vonkomerová, K. (1989). Child-rearing techniques and prosocial behaviour in

Kindergarten. In Tenth Biennial Meetings fo ISSBD. Abstracts (p. 439). Jyväskylä:

ISSBD.

Vonkomerová, K. (1989). Podmienky utvárania vzťahov v skupine detí predškolského

veku. In: Sborník XIV. olomouckých psychologických dnů (260-262). Olomouc: UP

a ČSPS.

Vonkomerová, K. (1989). Sociálny vývin dieťaťa predškolského veku v podmienkach

kolektívnej výchovy. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 24, 1, pp. 5-16.

Vonkomerová K. (1989). Škola mladých psychológov. Psychológ v Československu, 20,

1-2, pp.. 46-49.

Vonkomerová, K. (1988). Praktiky výchovy a pozitívne sociálne správanie detí

v predškolských zariadeniach. In: Psychologické vedy a efektivita ľudského činiteľa

v sociálno-ekonomickom rozvoji (pp. 117-118). Nitra: SPS pri SAV.

Vonkomerová, K. (1984). Vývin mravného hodnotenia a prejavy pozitívneho sociálneho

správania v predškolskom veku. Československá psychologie, 28, 3, pp. 263-265.

Vonkomerová, K. (1984). Vzťahy kognitívneho vývinu a pozitívneho sociálneho správania

v predškolskom veku. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 19, 2, pp. 137-145.

Vonkomerová, K. (1984). Pozitívne sociálne správanie detí v MŠ: Analýza prejavov podľa

výsledkov pozorovania a ratingov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 19, 5, pp. 397-

406.

Vonkomerová, K. (1982). Kognitívny vývin a pozitívne sociálne správanie detí

v materskej škole. In: Aktuálne metodologické problémy sociálnopsychologického

výskumu (pp. 219-224). Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.

Vonkomerová, K. (1980). K problémom inteligencie a tvorivého myslenia žiakov. In

Psychologické výzkumy v ČSSR (pp. 223-228). Praha: ČSPS pri ČSAV.

 
Naspäť hore