prof. Ing. EVA CIHELKOVÁ, CSc. (Česká republika)

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta ekonómie a podnikania

Prof. Cihelková je skúseným pedagogickým, vedeckým a riadiacim pracovníkom a v odbore medzinárodnej ekonómie, svetová ekonomika a medzinárodné podnikanie uznávaným odborníkom. Je akademickým pracovníkom Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, kde prednáša svetovú a komparatívnu ekonomiku.

VZDELANIE

Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Prahe (1972-77), kde tiež získala vedeckú hodnosť CSc. (1984), bola menovaná docentkou (1989), habilitovaná (1994) a stala sa profesorkou (2004). Absolvovala niekoľko dlhodobejších pobytov v zahraničí, konkrétne v Rijksuniversitair centrum Antwerpen, Antverpy (Belgicko), Staffordshire University, Stoke on Trent (Veľká Británia), Rochester Institute of Technology, Rochester (USA) a Renmin University of China, Peking (Čína), kde pôsobila ako „1-month visiting professor“ vo vedeckej oblasti.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prof. Cihelková sa pedagogickej činnosti venuje celoživotne. Od roku 1976 až do roku 2014 pôsobila na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde prednášala svetovú ekonomiku, komparatívnu ekonomiku a vnútorné ekonomické vzťahy Európskej únie a bola garantom magisterského a doktorandského štúdia a niekoľkých predmetov. Od roku 1986 do roku 2013 tu pôsobila postupne ako tajomníčka, zástupca vedúceho a vedúca Katedry svetovej ekonomiky, v rokoch 1996-2009 bola riaditeľkou Centra európskych štúdií VŠE v Prahe, 2005-2012 prodekankou Fakulty medzinárodných vzťahov pre vedu a doktorandské štúdium a 2007-2013 vedúca Výskumného zámeru Fakulty medzinárodných vzťahov. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od októbra 2014.

FUNKCIE

Je členkou vedeckých rád na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ v Bratislave a Fakulte medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe a Akademickej rady Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav. V ČR je členkou edičnej rady Politickej ekonómie (IF 2013 - 0,645), redakčných rád: European Studies, Review of European Law, Economics and Politics (Kluwer) a Súčasná Európa, na Slovensku pôsobí v redakčných radách vedeckých časopisov Medzinárodné vzťahy a momentálne v Creative and Knowledge Society. Je zástupkyňa predsedu Rady Českej asociácie pre európske štúdia.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým dlhodobým tendenciám vo vývoji svetovej ekonomiky a ich prejavom v súčasnej etape jej rozvoja, governancii v kontexte globalizovanej svetovej ekonomiky a spoločnosti, medzinárodnej ekonomickej integrácií (globálnej i regionálnej) a komparatívnej metodológie a ekonómie. Je autorkou a spoluautorkou mnohých monografií, vysokoškolských textov, článkov v odborných a vedeckých časopisoch doma i v zahraničí (vrátane 12 článkov v časopisoch s impakt faktorom/SCOPUS), tiež v zborníkoch z vedeckých domácich a zahraničných konferencií (vrátane 2 zaradených do CPCI Thomson Reuters).

 

 
Naspäť hore