prof. Ing. KAJETÁNA HONTYOVÁ, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Dekanka

Pracovisko: Fakulta ekonómie a podnikania

 

Prof. Hontyová je uznávanou teoretičkou v oblasti makroekonómie, národohospodárstva a medzinárodných ekonomických vzťahov. Na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobí ako dekanka a prednáša makroekonómiu.

VZDELANIE

Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej (1967-72), kde sa stala docentkou (1987) i profesorkou (2001). Absolvovala aj študijný pobyt v Moskve.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prof. Hontyová zasvätila celý svoj pracovný život pedagogickej činnosti. Od roku 1972 až do roku 2008 pôsobila na Vysokej škole ekonomickej (neskôr Ekonomickej univerzite), kde prednášala všeobecnú ekonomickú teóriu, makroekonómiu a medzinárodné ekonomické vzťahy a postupne bola vedúcou oddelenia KET, prodekankou pre vedu a výskum na NHF a prorektorkou pre vzdelávanie. Na Paneurópskej vysokej škole uznávaná odborníčka pôsobí od roku 2008. Bola prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť, momentálne je dekankou Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ.

FUNKCIE

Je členkou vedeckých rád Paneurópskej vysokej školy, FEP PEVŠ, Národohospodárskej fakulty EU, Ekonomickej univerzity v Bratislave i FM VŠE v Jindřichovom Hradci.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje najmä medzinárodnej ekonomickej integrácii, hospodárskej a menovej únii, teórii jednotlivých hospodárskych politík, fiškálnej a menovej politike. V poslednom období sa venuje vzájomným vzťahom medzi makroekonomickými ukazovateľmi a krízovými procesmi v regionálnom a globálnom rozsahu.

Je autorkou viacerých monografií, spoluautorkou vysokoškolských učebníc, učebných textov, statí a článkov v odborných a vedeckých časopisoch, ako aj v mnohých zborníkoch z vedeckých domácich a zahraničných konferencií. Zastávala tiež mnohé ďalšie akademické funkcie a bola členkou komisií pre posudzovanie kvalifikačných prác, členkou pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Grantovej agentúry Českej republiky. Tiež je členkou Spoločnej odborovej komisie pre svetovú ekonomiku.

 

 
Naspäť hore