prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

 
 

Funkcia: Vedúci oddelenia Teórie práva Ústavu teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín, zameriava sa na otázky filozofie práva a štátovedy.

Pracovisko: Fakulta práva

VZDELANIE

je absolventom Právnickej fakulty UK Bratislava, kde absolvoval rigoróznu skúšku ako aj získal ďalšie tituly : CSc., v r. 1988  hodnosť docenta, v r. 1992 mu bol udelený titul DrSc., a v r. 1995 bol vymenovaný za profesora na Karlovej univerzite v Prahe.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

V r. 1979 začínal ako asistent a odborný asistent, neskôr docent na Katedre teórie a práva PF UK Bratislava, ako docent a profesor na PF UP v Olomouci, prednášal na univerzitách v Kieli, Kolíne nad Mohanom, Viedni, Zürichu, Budapešti a mnohých ďalších, v r. 2004 ako hosťujúci profesor na PF Univerzity v Salzburgu.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ : prof. Holländer je autorom mnohých vedeckých a právnických

publikácií,  je alebo bol členom vedeckých rád, akreditačných komisií vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky, členom redakčných rád vedeckých právnických časopisov : Právník, Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Slovenian Law Review, Jahrbuch für Ostrecht.

Je držiteľom autorskej ceny Karlovarských právnických dní za najlepšiu právnickú publikáciu v rokoch 2005-2006 (Filosofie práva.Nakl. A. Čeněk, Plzeň 2006) a je tiež držiteľom ceny právnika roka 2009 v oblasti „občianskych, ľudských a ústavných práv“.

FUNKCIE

Od júla r. 1993 do augusta r. 2013 pôsobil ako sudca Ústavného súdu Českej republiky, od r. 2003 do r. 2013 zároveň ako jeho podpredseda.

 
Naspäť hore