Prof. PhDr. ANDREJ TUŠER, CSc. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

Dlhoročný novinár a teoretik žurnalistiky vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa roku 1980 stal doktorom filozofie vo vednom odbore československé dejiny, roku 1991 docentom, roku 1987 kandidátom historických vied a roku 1997 prvým profesorom v odbore žurnalistika.

V rokoch 1980 – 2005 pôsobil na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, v rokoch 1982 – 1990 a 1998 – 2001 v Novinárskom študijnom ústave a v Národnom centre mediálnej komunikácie. Bol zodpovedným redaktorom edície Výskum praxi, šéfredaktorom časopisu pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie Otázky žurnalistiky, šéfredaktorom prestížnych slovensko-anglických periodík Slovak Trade Forum a Euroforum. V rokoch 2000 – 2002 prednášal na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. V rokoch 2000 – 2010 pôsobil na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2003 – 2007 prednášal aj na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

V roku 2006 bol jedným zo spoluzakladateľov Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva (v súčasnosti Paneurópskej vysokej školy). V súčasnosti pôsobí ako poradca dekana Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. Predmetom jeho vedeckého záujmu sú metódy mediálnej tvorby, systém a typológia médií, žánrológia a dejiny žurnalistiky. Je autorom, respektíve spoluautorom 28 publikácií, z toho 10 monografií, vyše 150 vedeckých štúdií a odborných textov, vyše 2000 publicistických textov a mediálnych vystúpení z masmediálnej oblasti.

Prof. Tušer je významný slovenský žurnalista, novinovedec, mediológ a pedagóg. Je spoluzakladateľom Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, kde vyučuje Metódy mediálnej tvorby.

PRAX

Novinársku kariéru začal v redakciách Bratislavská dráha, Bratislavský železničiar, Západoslovenský železničiar a Železničiar. Neskôr pôsobil prof. Tušer pôsobil vo Vydavateľstve Pravda v redakcii denníka Večerník na pozíciách redaktor, vedúci redaktor, parlamentný spravodajca a komentátor v období 1974-79. V rokoch 1998-2001 bol v Národnom centre masmediálnej komunikácie šéfredaktorom časopisu pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie Otázky žurnalistiky, bol tiež šéfredaktorom mesačníka Slovak Trade Forum a štvrťročníka Euroforum.

OCENENIA
Je držiteľom radu ocenení – v rámci Novinárskeho činu roka 2011 získal prestížnej ocenenie Mercurius Veridicus ex Slovakia od SSN, Pamätnej medaily pri 80. výročí založenia FiF UK (2002), Pamätnej medaily pri 85. výročí založenia Univerzity KomenskéhoCeny mesta Senec (2007), Prémie J.M. Hurbana od Národného biografického ústavu pri Slovenskej národnej knižnici v Martine za publikáciu Kto je kto v hospodárstve SRv roku 2000.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Prof. Tušer napísal viac ako 2000 publicistických a spravodajských textov, vyše 140 vedeckých a odborných štúdií, je autor a spoluautor deviatich monografií, štyroch vysokoškolských skrípt a dvanástich odborných príručiek, o.i. štyroch vydaní publikácie Ako sa robia noviny. Je tiež spoluautorom 600-stranovej Malej encyklopédie žurnalistiky (1981-85).

FUNKCIE
Prof. Tušer je dlhoročným členom Slovenského syndikátu novinárov. Bol členom Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a SAV pre vedy o spoločnosti. Bol a je tiež členom vedeckých rád viacerých univerzít.

VÝZNAMNÉ PUBLIKÁCIE:

TUŠER, A.: O novinárstve. Publicistika, štúdie, rozhovory. Bratislava: Eurokódex, 2012, 312 s. ISBN 978-80-89447-67-1
TUŠER, A.: Ako sa robia noviny. Bratislava: Eurokódex, 2010, 4. vydanie, 288 s. ISBN 978-80-89447-23-2
TUŠER, A. a kol.: Praktikum mediálnej tvorby (tlač, rozhlas, televízia, internet). Bratislava: Eurokódex, 2010, 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9
TUŠER, A.: Titulok vizuálne avízo. Trnava: FMK UCM, 2009, 117 s. ISBN 978-80-8105-137-11

 

 
Naspäť hore