Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

 
 

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Fakulta psychológie

Prof. Eva Gajdošová pôsobí na Fakulte psychológie PEVŠ ako vedúca Ústavu školskej, pracovnej a organizačnej psychológie. Je garantkou magisterského študijného programu školská a pracovná psychológia v rámci študijného odboru 3.1.9. Psychológia a garantkou doktorandského programu Školská psychológia v rámci odboru 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia. Je autorkou a odbornou garantkou akreditovaného špecializačného vzdelávania „ Supervízor pre psychológov v školách a školských zariadeniach“.

KVALIFIKAČNÝ A ODBORNÝ RAST:

1974 - ukončená aprobácia pedagogická psychológia – jazyk anglický

1976 - PhDr. štátna rigorózna skúška v študijnom odbore psychológia

1987 - PhD. v odbore psychológia

1998 - docent v odbore psychológia

2011 - profesor v odbore psychológia

PEDAGOGICKÁ ORIENTÁCIA:

Školská psychológia, Koncepcia práce školského psychológia, Metódy školskej psychológie, Preventívne a intervenčné programy, Kariérové poradenstvo, Inkluzívna škola, Spolupráca škola a rodina, Multidisciplinárne tímy v školách.

VEDECKÁ ORIENTÁCIA:

Mentálne zdravie žiakov v školách, Program rozvoja sociálno-emocionálnych kompetencií žiakov, profesionálna orientácia žiakov.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:

Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá, vedecké práce, odborné práce, príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch u nás aj v zahraničí.

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH ORGÁNOCH A KOMISIÁCH:

EFPA (European Federation of Psychological Association),

Task Force NEPES, Brusel - reprezentant za Slovensko a člen predsedníctva,

ISPA (International School Psychology Association) - člen odbornej skupiny Commision for Youth, Committee for Children,

členka odbornej skupiny Commission of Social and Emotional Learning SEL, USA.

 
Naspäť hore