Prof. PhDr. KVĚTOŇ HOLCR, DrSc. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Riaditeľ Výskumného kriminologického centra

Pracovisko: Fakulta práva

Prof. Holcr pedagogicky pôsobí vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia na Fakulte práva (metodológia vedeckej práce a kriminológia), je zodpovedným riešiteľom mnohých výskumných projektov a garantom viacerých kriminologických vedecko-teoretických podujatí.

VZDELANIE
Vysokoškolské vzdelanie v odbore sociológia vojenstva získal na Vojensko-politickej akadémii v Bratislave v roku 1971, v roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta filozofických vied (CSc.) a v roku 1979 po habilitačnom konaní získal titul docent v odbore filozofia. V roku 1984 získal vedeckú hodnosť doktora filozofických vied (DrSc.) a v nasledujúcom roku 1985 mu bol udelený titul profesor v odbore filozofia.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Od roku 1971 do roku 1993 pôsobil v oblasti vojenského školstva (filozofia a logika) a od roku 1993 do roku 2005 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pôsobil na Katedre kriminológie a Oddeleniu vedy. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od 1.12.2005 ako riaditeľ Centra vedy a od 1.10.2009 ako prodekan pre vedu a rozvoj Fakulty práva. V bakalárskom študijnom programe garantuje a vyučuje predmet Vedecká propedeutika, v magisterskom študijnom programe garantuje a vyučuje predmet Kriminológia a v doktorandskom študijnom programe garantuje a vyučuje predmet Metodológia vedy.

FUNKCIE
Je členom Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov a členom Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Prof. Holcr je autorom a spoluautorom viacerých monografií, učebníc a učebných textov, desiatok štúdií a odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách.

 
Naspäť hore