Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

 
 

Funkcia: Vedúca ústavu

Pracovisko: Fakulta psychológie

VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA:

2014 - Členka Vedeckej rady Univerzity Karlovej v Prahe

2013 - Inaugurácia v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1993 - Habilitácia v odbore pedagogika, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

1986 - Vedecká hodnosť CSc. v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1981 - Titul PhDr. v odbore psychológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

1973 – 1978 - Fakulta psychológie Moskovskej štátnej univerzity M.V. Lomonosova

DOTERAJŠIE PRACOVISKÁ:

Ústav klinickej psychológie, Fakulta psychológie PEVŠ (od 2014)

Katedra logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1991-2014)

Psychologický ústav Univerzity Komenského v Bratislave (1986-1991)

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1978-1985)

VEDECKÁ ORIENTÁCIA:

Vývinová psycholingvistika - medzijazykový prístup, Narušený vývin reči, poruchy psychického vývinu a dyslexia, Kognitívna neuropsychológia

Počet ukončených doktorandov: 7

ŠTUDIJNÉ POBYTY A ŠKOLENIA V ZAHRANIČÍ:

Fulbrightovo štipendium na Haskins Laboratories - Yale University, USA, 2006

Katedra neuro a patopsychológie, Fakulta psychológie Moskovskej štátnej univerzity M.J. Lomonosova, 1982, 1986, 2005

University of Liverpool, Great Britain, 2003

University College London, Great Britain, 2003

NATO Advanced Study Institute Literacy Acquisition, Assessment and Intervention: The Role of Phonology, Orthography and Morphology. Barga, Italy, 2001

Department of Communication Sciences and Disorders, Montclair State University, New Jersey, USA, 1994, 1996

NATO Advanced Study Institute Neuropsychology of reading and writing disorders. Chateau de Bonas, France, 1991

GRANTOVÉ PROJEKTY:

 •  COST Action IS1401 Strengthening Europeans capabilities by establishing the European literacy network. 2014-2018. Reprezentant SR.
 •  Spoluriešiteľka projektu APVV 0410/11 Porozumenie čítaného textu – rozvíjanie pomocou inovatívnej metodiky – jej tvorba a overovanie randomizovanou kontrolovanou štúdiou. 2012-2014.
 •  Spoluriešiteľka projektu VEGA 1-0439-12 Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich porozumenie viet v slovenskom jazyku v intaktnej detskej a dospelej populácii. 2012-2015.
 •  Spoluriešiteľka medzinárodného grantu Európskej komisie 7. rámcového programu Marie Curie č. 2008-215961 Enhancing Literacy Development in European Languages - ELDEL 2008-2012. Reprezentant SR.
 •  Spoluriešiteľka projektu APVV 0044-06 Verbálne a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí ako východisko tvorby prvého skríningového testu vývinu komunikačného správania detí v ranom veku. 2007-2009.
 •  Spoluriešiteľka medzinárodného grantu udeleného Britskou Akadémiou SG-40461 Developing a cross-linguistic database of words in children´s reading materials. 2005-2006.
 •  Zodpovedná riešiteľka grantu VEGA 1/2529/05 Možnosti identifikácie jazykovo-kognitívnych prekurzorov dyslexie v predškolskom veku na modeli slovenského jazyka. 2005-2007.
 •  Spoluriešiteľka grantu VEGA 1/2228/05 Vývin reči u slovensky hovoriacich detí. 2005-2007.
 •  Spoluriešiteľka medzinárodného grantu udeleného Britskou Akadémiou SG-34727 Developing a standardized test of spelling ability in Slovak. 2002-2003.
 •  Zodpovedná riešiteľka grantu Vzdelávacej nadácie Jana Husa 141/2002 Cursus inovati: Vývin detskej reči. 2002-2004.
 •  Zodpovedná riešiteľka grantu Open Society Foundation Metodika tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pre deti s poruchami reči. 1999-2000.
 •  Spoluriešiteľka grantu VEGA MŠ SR 1/6261/99 Stratégie logopedickej intervencie u osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. 1998-2001.
 •  Spoluriešiteľka grantu VEGA MŠ SR 1/1189/92 Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. 1992-1994.
 •  Zodpovedná riešiteľka grantu VEGA MŠ SR Neuropsychologický diagnosticko-korekčný program pre dysfatické deti. 1991-1993.

Publikačná činnosť (od r. 2005):

Mikulajová, M. a kol.: Čítanie, písanie a dyslexia. Bratislava: Slovenská asociácia logopédov 2012. 296 s. ISBN 978-80-89113-94-1

Kapalková, S., Slančová, D., Kesselová, J., Bónová, I., Mikulajová, M.: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Bratislava: Mabag, 2010. 110 s. ISBN 978-80-89113-83-5

Horňáková, K., Kapalková, S., Mikulajová, M.: Kniha o detskej reči. Bratislava, Vydavateľstvo Slniečko, 2005, 155s. ISBN 80-969074-3-3. České vydanie: Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. Praha: Portál 2009. 167 s. ISBN 978-80-7367-612-4

Mikulajová, M.: Jazykovo-kognitívne metódy prevencie a terapie dyslexie. Učebné texty. Bratislava : Mabag 2009. 69 s. ISBN 978-80-89113-74-3 (elektorický optický disk-CD ROM).

Mikulajová, M.: Metódy diagnostiky dyslexie. Učebné texty. Bratislava: Mabag 2009,60 s. ISBN 978-89113-73-6. (elektorický optický disk, CD-ROM).

Mikulajová, M.: Narušený vývin reči. In: Kerekrétiová, A. (ed.), Základy logopédie. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava 2009, s. 115-135. ISBN 978-80-223-2574-5.

Mikulajová, M.: Špecifické poruchy učenia. In: Kerekrétiová, A. (ed.), Základy logopédie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava 2009, s. 290-306. ISBN 978-80-223-2574-5.

Mikulajová, M.: Vývin rečovej činnosti v kontexte psychického vývinu. In: Slančová, D.(ed.): Štúie o detskej reči. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 2008, s. 29-66. ISBN 978-80-8068-701-3.

Caravolas, M., Mikulajová, M., Vencelová, L.: Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností pre školskú a klinickú prax. Slovenská asociácia logopédov, Bratislava 2008. 98 s. ISBN 978-80-89113-61-3

Štúdie uverejnené v zahraničí (od r. 2005):

Caravolas, M., Lervag, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., Salas, N., Schöffelová, M., Defior, S., Mikulajová, M., Seidlová-Málková, G., Hulme, Ch.: Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological science, 23, 6 (2012), 678-686

Buntová, D., Mikulajová, M.: Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči. Československá psychologie. Roč. 56, č. 4 (2012), 343-352

Marková, J., Mikulajová, M.: Vývin porozumenia viet u intaktných slovensky hovoriacich detí v mladšom školskom veku. Československá psychologie. Roč. 56, č. 6 (2012)

Franke, H., Mikulajová, M.: Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí s různými profily jazykových schopností. Pedagogika. Roč. 62, č. 1-2 (2012), 164-177

Mikulajová, M., Velecká, A.: Profil slovenských dětí s "dyslexií" z pohledu jejich čtenářských schopností. Pedagogika. Roč. 62, č. 1-2 (2012), 137-149

Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Vývoj různých aspektů čtení ve slovenštině. Pedagogika. Roč. 62, č. 1-2 (2012), 111-125

Marková, J., Mikulajová, M.: Oral sentence comprehension in Slovak-speaking, typically developing children, in children with a specific language impairment, and in children with dyslexia. Journal of speech and language pathology, 1, 1 (2011), 27-47

Schöffelová, M., Mikulajová, M.: Souvislosti odkladu školní docházky a rizika specifických poruch učení. In: Dolejš, M., Charvát, M., Neusar,A., Bendová, K. (Eds.), PhD existence: I. česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník příspěvků. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-2858-1

Caravolas, M., Mikulajová, M.: Enhancing Literacy Development in European Languages - Marie Curie Initial Training Netwrok within the European Commission´s FP 7 People. Child Language Bulletin. December, 2009. http://wwwiascl.org/bulletins/bulletinV29N2.htmal

Caravolas, M., Mikulajová, M.: Effects of sound-letter consistency, letter-form complexity, and frequency in learning canonical and contextually conditioned letter spellings in Slovak. In: J. Volín a J. Janouškoví (ed.), Phonetica Pragensia XI, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008, 21-30. ISBN 978-80-246-1535-6.

Mikulajová, M.: Možnosti ranej predikcie vývinových porúch písanej reči.

Československá psychologie, 2008, LII, 1, s. 59-69.

 
Naspäť hore