prof. RNDr. BEÁTA STEHLÍKOVÁ, CSc.

 
 

Funkcia: Prodekanka pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Fakulta ekonómie a podnikania

Profesorka Stehlíková preukazuje vysokú erudíciu v oblasti matematickej štatistiky a schopnosť originálnym spôsobom prispievať k jej efektívnemu využívaniu v spoločenskej praxi. Na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pôsobí ako prodekanka a prednáša informatiku a štatistiku.

VZDELANIE

Prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. absolvovala teoretickú prípravu v odbore matematickej štatistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul kandidáta vied vo vednom odbore teória pravdepodobnosti a matematická štatistika získala na  Matematickom ústave SAV Bratislava. V roku 2000 sa habilitovala na FEM SPU v Nitre. V roku 2008 sa inaugurovala vo vednom odbore štatistika na Mendelovej univerzite v Brne.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

V rokoch 1996 – 2008 pôsobila na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Prednášala štatistiku, priestorovú štatistiku a bioštatistiku. V rokoch 2004-2006 pôsobila ako zástupkyňa vedúcej katedry štatistiky a v rokoch 2007-2008 ako vedúca katedry. V rokoch 2008-2010 pôsobila na Mendelovej univerzite v Brne. Prednášala štatistiku. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od roku 2008. Je prodekankou Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ.

FUNKCIE

Je členkou vedeckých rád Paneurópskej vysokej školy, FEP PEVŠ, FI PEVŠ. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum a Nehnuteľnosti a bývanie.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Je ťažké vtesnať vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu do štandardného rámca činnosti vysokoškolského učiteľa. Podieľala sa na riešení mnohých vedeckých projektov týkajúcich sa identifikácie genetických zdrojov hospodársky významných druhov rastlín. Pozornosť, ktorú prof. Stehlíková dlhodobo venovala priestorovej štatistike a úzka spolupráca so špecializovanými pracoviskami jej umožnili komplexne rozvinúť oblasť modelovania regionálneho rozvoja. Viacerí študenti, vrátane absolventov doktorandského štúdia, dosiahli pod vedením prof. Stehlíkovej mimoriadne cenné ocenenia a v súčasnosti pokračujú úspešne vo vedecko-výskumnej a pedagogickej práci. Prof. Stehlíková je veľmi výkonnou autorkou a žiadanou spoluautorkou početných článkov. Citačný ohlas publikačnej činnosti predstavuje vyše 200 citácií. Je súdnym znalcom z kriminalistickej informatiky. Svojou vedecko-výskumnou a pedagogickou aktivitou výrazne ovplyvnila široký okruh študentov a spolupracovníkov.

 

 
Naspäť hore